Legalis Księgowość Kadry Biznes

System dedykowany księgowym, kadrowym i innym specjalistom
w firmach, którzy w codziennej pracy analizują przepisy prawa. Zapewnia wsparcie w zakresie m.in.: prawa pracy, podatków, rachunkowości, BHP, przetargów, prawa konsumenckiego, umów cywilnoprawnych.

Dostęp do bazy prawa polskiego, orzecznictwa, stanowisk urzędowych, wzorów dokumentów, kalkulatorów, wskaźników, klasyfikacji.

Oferuje dostęp do Poradni eksperckiej, w której doświadczeni praktycy odpowiadają na pytania drogą telefoniczną lub mailową.

PRZETESTUJ
Legalis Księgowość Kadry Biznes

Umów się na spotkanie i odbierz
testowy dostęp
do pełnej wersji Systemu Legalis

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw nr telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

Wyślij >>
Testowy, bezpłatny dostęp na okres 14 dni. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla klientów indywidualnych.

* Pola wymagane.

Zasady przetwarzania danych osobowych:Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany .

Opłata za połączenia telefoniczne pobierana jest według stawek danego operatora.

Sprawdź

moduły komentarzowe
oraz moduły specjalistyczne

 • Księgowość
  i podatki

 • Kadry i płace

 • Umowy i obrót gospodarczy

 • Budownictwo
  i nieruchomości

 • Zamówienia publiczne

 • BHP

 • Poradnia ekspercka

Moduł Księgowość i podatki

Moduł ułatwia realizację zadań z zakresu rachunkowości i podatków w firmie. Dzięki obszernej bazie praktycznych wyjaśnień, poradników i komentarzy do kluczowych ustaw, osoby odpowiedzialne za decyzje księgowe znajdą wskazówki w zakresie rozliczeń VAT, podatków dochodowych i podatków lokalnych oraz zwolnień od nich.

Niezbędne narzędzia

w pracy księgowych

Ekspercka wiedza

dedykowana księgowym
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu księgowości, sprawozdawczości, VAT, podatków dochodowych, podatków lokalnych
2
komplet poradników z zakresu rachunkowości
i podatków, np.:
- Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 (red. A. Hołda)
- Ordynacja podatkowa 2017. Poradnik dla praktyków (A. Mariański)
- Zwrot różnicy VAT po nowelizacji przepisów w 2017 r. (M. Przybylski)
- Wkłady niepieniężne do spółek handlowych
(U. Promińska)
- Dokumentacja cen transferowych (M. Makowski)
- Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne (S. Brzeszczyńska)
- Instrukcje VAT w jednostkach sektora finansów publicznych (M. Piotrowski)
3
interpretacje podatkowe oraz orzecznictwo dotyczące podatków
4
komplet komentarzy do ustaw z zakresu rachunkowości i podatków, np.:
- Ustawa o rachunkowości(A. Helin)
- VAT (T. Michalik)
- Podatek dochodowy od osób fizycznych
(red. J. Marciniuk)
- Podatek dochodowy od osób prawnych (W. Dmoch)
- Akcyza (red. M. Zimny)
- Ceny transferowe. Komentarz do zmian rozporządzenia MF (J. Mika)
- Opłata skarbowa (M. Kazek)
- Kodeks karny skarbowy (L. Wilk, J. Zagrodnik)
5
opinie z czasopisma „Monitor Podatkowy”.

Moduł Kadry i płace

Moduł ułatwia realizację zadań z zakresu prowadzenia spraw pracowniczych i rozliczania wynagrodzeń. Dzięki obszernej bazie praktycznych wyjaśnień, poradników i komentarzy do kluczowych ustaw osoby odpowiedzialne za zatrudnienie w firmie znajdą wskazówki, jak rozwiązać problemy kadrowe.

Niezbędne narzędzia

w pracy kadrowych

Ekspercka wiedza

dedykowana kadrowym
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i PIT
z uwzględnieniem specyfiki zatrudniania pracowników samorządowych, państwowych, nauczycieli, służby zdrowia
2
orzecznictwo i stanowiska urzędowe z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i PIT,
3
komplet poradników z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i PIT, m.in.:,
- Akta osobowe (M. Nałęcz)
- Lista płac w praktyce (M. Pigulski)
- Dokumentacja czasu pracy (Ł. Prasołek)
- Podróże służbowe pracowników (M. Rotkiewicz)
- Fundusz świadczeń socjalnych (M. Nałęcz)
- Świadectwo pracy (M. Nałęcz)
- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia (M. Kawecki,
T. Osiej)
- Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy
(M. Barzycka-Banaszczyk)
4
komplet komentarzy z zakresu prawa pracy i dziedzin pokrewnych, m.in.:
- Kodeks pracy (red. W. Muszalski)
- Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (M. Gazda,
R. Adamus)
- Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(A. Radzisław)
- Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (T. Niedziński,
E. Nurzyńska-Wereszczyńska)
- Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
(K. Antolak-Szymanski, T. Niedziński)
5
opinie z czasopism „Monitor Prawa Pracy” oraz „KadryInfo”
6
kalkulatory dotyczące zagadnień prawa pracy.

Moduł Umowy i obrót gospodarczy

Dedykowany firmom, które potrzebują wsparcia w takich obszarach jak: prawo spółek, ochrona danych osobowych, umowy cywilnoprawne, informacja gospodarcza.

 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności oraz orzecznictwo z zakresu prawa spółek, ochrony danych osobowych, umowów cywilnoprawnych, informacji gospodarczej.
2
komplet poradników umożliwiających realizację codziennych zadań dotyczących umów, prawa handlowego i gospodarczego, np.:
- Wniosek o wpis w księdze wieczystej po nowelizacji (P. Biernacki, G. Mikołajczuk)
- Wkłady niepieniężne do spółek handlowych
(U. Promińska)
- Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej
(R. Tanajewska)
- Ochrona interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym (R. Kulski)
- Nieważność czynności prawnej (M. Gutowski)
- Uprawnienia wierzyciela z umowy przedwstępnej
w razie jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez dłużnika (J. Grykiel)
- Informacja przedkontraktowa w umowach konsumenckich (E. Badura)
3
komplet komentarzy z zakresu obrotu gospodarczego, m.in.:
- Kodeks cywilny (K. Osajda)
- Kodeks postępowania cywilnego (E. Marszałkowska-Krześ)
- Kodeks spółek handlowych (Z. Jara)
- Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (K. Osajda)
- Prawo energetyczne (M. Kuliński)
- Prawo własności przemysłowej (R. Skubisz)
- Prawo restrukturyzacyjne (S. Gurgul)
- Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (A. Wierzbica)
4
orzecznictwo z zakresu prawa spółek i działalności gospodarczej
5
opinie z czasopisma „Monitor prawniczy”.

Moduł Budownictwo i nieruchomości

Moduł przeznaczony dla firm z sektora budowlanego, działających na rynku nieruchomości. Omawia procedury budowlane, zarządzanie nieruchomościami, prawa na nieruchomościach.

 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu prawa budowlanego, w tym procesu budowlanego, z uwzględnieniem warunków
i wymogów technicznych w budownictwie; obrót nieruchomościami deweloperskimi
2
komplet poradników dla specjalistów sektora budowlanego i rynku nieruchomości, m.in.:
- Prawo nieruchomości (R. Strzelczyk)
- Służebność przesyłu (M. Nowak)
- Decyzja w sprawie warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu (M. Nowak)
- Umowa o roboty budowlane (D. Okolski)
- Zamówienia na roboty budowlane, usługi, dostawy
w systemie in-house (J. Pawelec)
- Bezpieczeństwo umów w procesie budowlanym
(M. Kuliński)
- Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości
oraz procedury ewidencyjne (M. Wolanin)
3
komplet komentarzy z zakresu prawa budowlanego
i nieruchomości, m.in.:
- Prawo budowlane (G. Kuźma, R. Tymiec)
- Prawo wodne. Pozwolenia wodnoprawne (M. Łuczak, M. Tomaszewska)
- Prawo energetyczne (M. Kuliński)
- Prawo budowlane i nieruchomości (D. Okolski)
- Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
w Polsce (I. Wereśniak-Masri)
- Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
(Z. Niewiadomski, K. Jaroszyński, A. Szmytt,
Ł. Złakowski)
- Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(A. Grabowska-Toś, P. Wancke)
4
orzecznictwo z zakresu prawa budowlanego
i nieruchomości,
5
opinie z zasopisma „Nieruchomości”.

Moduł Zamówienia publiczne

Moduł dla firm uczestniczących w procedurach przetargowych. Omawia procedury i tryby przetargowe, umowy o udzielanie zamówień publicznych, środki ochrony prawnej.

 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu prawa zamówień publicznych,
w tym procedur przetargowych, umów o udzielenie zamówienia publicznego, zasad przygotowania dokumentacji, wyboru najkorzystniejszej oferty itp.
2
komplet poradników z zakresu zamówień publicznych umożliwiających realizację codziennych zadań związanych z udziałem w przetargach, w tym m.in.:
- Vademecum zamawiającego (A. Gawrońska-Baran)
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - na usługi lub dostawy i roboty budowlane (A. Gawrońska-Baran)
- Uproszczone procedury w zamówieniach na usługi społeczne (A. Smerd)
- Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (A. Hryc-Ląd, A. Smerd)
- Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (G. Klich)
- Zamówienia publiczne po implementacji dyrektyw
(M. Kuźma)
- Przestępstwo zmowy przetargowej(M. Sieradzka)
3
orzecznictwo KIO w zakresie sporów na gruncie prawa zamówień publicznych
4
komplet komentarzy do Prawa zamówień publicznych
i innych aktów związanych z przetargami, m.in.;
- Prawo zamówień publicznych (J. Pieróg)
- Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze (J. Pieróg, M. Jaworska, J. Presz-Król)
- Uproszczone procedury w zamówieniach na usługi społeczne (A. Smerd)
- Prawo zamówień publicznych. Procedura odwrócona (A. Szyszkowski)
- Dyrektywy 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE
w sprawie zamówień publicznych (J. Pawelec)
- Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
(M. Bejm, P. Bogdanowicz, P. Piotrowski)
- Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi
I. Skubiszak-Kalinowska)
5
opinie z czasopism „Prawo Zamówień Publicznych” oraz „Zamówienia publiczne DORADCA”.

Moduł BHP

Moduł dla firm produkcyjnych, stosujących procedury BHP. Omawia takie tematy jak: ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy, instrukcje stanowiskowe, badania lekarskie i szkolenia BHP.

 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów (w tym listy kontrolne) i aktualności z zakresu tematyki wypadków przy pracy, chorób zawodowych, badań lekarskich, oceny ryzyka zawodowego, instruktarze stanowiskowe
2
poradniki wspomagające realizację codziennych zadań związanych z BHP, w tym m.in.:
- Prawo a niepełnosprawność. Wybrane aspekty
(M. Bosak, G. Rączka, E. Ura)
- BHP w służbie zdrowia (A. Kujawa, A. Kaczocha)
- BHP w oświacie (M. Abramowski, S. Wójcik)
- Badania lekarskie - Okulary korekcyjne - Szkolenia bhp - Stanowiska pracy. Poradnik bhp dla pracodawcy
(B. Naróg)
- Prawo a niepełnosprawność. Wybrane aspekty
(M. Bosak)
3
komentarze z prawa pracy i innych dziedzin powiązanych z BHP, tym m.in.:
- Kodeks pracy (W. Muszalski)
- Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (K. Antolak-Szymański, T. Niedziński)
- Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(A. Radzisław)
- Społeczne ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe
(M. Gersdorf, B. Gudowska)
4
orzecznictwo w zakresie zasad bezpiecznej
i higienicznej pracy.

Moduł Poradnia Ekspercka

Poradnia ekspercka umożliwia konsultację problemów ze specjalistą z danej tematyki. W systemie działają następujące poradnie:

 • Księgowość i podatki
 • Kadry i płace
PORADA
W INDYWIDUALNEJ SPRAWIE
Dostęp do poradni umożliwia otrzymanie indywidualnej opinii eksperta w trudnej sprawie. Konsultacje pozwalają zaoszczędzić czas i są cenną wskazówką przy podejmowaniu decyzji.
GOTOWE
ROZWIĄZANIA
Porady przygotowywane przez ekspertów zawierają konkretne wskazówki jak postąpić, np. gotowe rozliczenie w sprawach wynagrodzeń lub schemat zaksięgowania zdarzeń gospodarczych.
Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 (budynek North Gate), 00-203 Warszawa
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Kapitał Spółki: 88 000 zł