System Legalis - moduł komentarzowy PRAWO CYWILNE

System Wydawnictwa C.H.Beck stworzony z myślą o urzędnikach.

Dostęp do bazy prawa, komentarzy, rozwiązań z praktyki i poradni eksperckiej, co zapewnia sprawne działanie jednostki i kontrolę procedur administracyjnych.

Skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, pomocy społecznej, instytucji kultury, oświaty, terenowej administracji rządowej.

PRZETESTUJ
Legalis Administracja

Umów się na spotkanie
i odbierz testowy dostęp
do pełnej wersji programu

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw nr telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

Wyślij >>
Testowy, bezpłatny dostęp na okres 14 dni. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla klientów indywidualnych.

* Pola wymagane.
Zasady przetwarzania danych osobowych:Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany .

Opłata za połączenia telefoniczne pobierana jest według stawek danego operatora.

Sprawdź

moduły komentarzowe premium
oraz moduły specjalistyczne

 • Finanse publiczne, księgowość
  i podatki

 • Kadry i płace

 • Postępowanie administracyjne i egzekucyjne

 • Ustrój
  i organizacja

 • Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne

 • Gospodarka komunalna
  i ochrona środowiska

 • Budownictwo, architektura
  i urbanistyka

 • Gospodarka nieruchomościami

 • Prawo cywilne, handlowe
  i gospodarcze

 • Zamówienia publiczne

 • Pomoc społeczna

 • Oświata

 • Ochrona zdrowia

 • Kultura i sport

 • Poradnia ekspercka

Moduł Finanse publiczne, księgowość
i podatki

Moduł ułatwia codzienną pracę: skarbnikom, głównym księgowym, pracownikom działów księgowości, sekretarzom, kierownikom
jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych (w tym m.in. jednostek oświatowych, domów pomocy społecznej,
placówek służby zdrowia, samorządowych zakładów budżetowych, urzędów gmin, starostw powiatowych, spółek komunalnych).
Przeznaczony także dla osób odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą.

Wsparcie w prowadzeniu spraw z zakresu finansów publicznych, księgowości, klasyfikacji, sprawozdawczości budżetowej
i z operacji finansowych, podatków dochodowych, lokalnych i VAT oraz zwolnień od nich, a także kontroli zarządczej.

Treści dostępne w module Finanse publiczne, księgowość i podatki:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu finansów publicznych, księgowości i podatków,
z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych, instytucji kultury oraz pomocy społecznej i samorządowych zakładów budżetowych, spółek komunalnych;
2
komplet poradników, m.in.: „Klasyfikacja budżetowa 2018” (red. W. Lachiewicz), „Majątek trwały w jednostkach finansów publicznych” (P. Barnik, M. Cellary i inni), „Polityka rachunkowości 2018” (M. Cellary), „Podatki lokalne” (A. Dzięgiel-Matras,
H. Kmieciak, R. Zenc), „Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych” (S. Bach i inni), „Instrukcje VAT w jednostkach sektora finansów publicznych” (M. Piotrowski);
3
komplet komentarzy finansowych, m.in. do ustaw: o finansach publicznych (pod red. nauk. W. Misiąga), o rachunkowości (A. Helin), VAT (T. Michalik), o podatkach i opłatach lokalnych (red. prof. dr hab. A. Modzelewski, J. Bielawny, M. Unisk),
o obligacjach (pod red. M. Wierzbowskiego), o podatku dochodowym od osób prawnych (W. Dmoch).
4
uchwały regionalnych izb obrachunkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych;
5
opinie z czasopism „Monitor Podatkowy”, „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów
z wyjaśnieniami”, „Teczka księgowego jednostki finansów publicznych. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”.

Moduł Kadry i płace

Moduł dedykowany osobom odpowiedzialnym za sprawy kadrowe i płacowe w urzędzie. Ułatwia rozwiązywanie problemów
z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, prowadzenia dokumentacji kadrowej.
Uwzględnia specyfikę zatrudniania pracowników samorządowych, państwowych, nauczycieli, służby zdrowia.

Treści dostępne w module Kadry i płace:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i PIT z uwzględnieniem specyfiki zatrudniania pracowników samorządowych, państwowych, nauczycieli, służby zdrowia;
2
komplet poradników z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i PIT, m.in.: „Lista płac w praktyce” (red. M. Pigulski), „Świadectwo pracy” (M. Nałęcz), „Wiek emerytalny po zmianach” (B. Lenart), „Wzory zapisów w umowach zlecenia” (M. Rotkiewicz), „Ochrona danych osobowych pracowników” (red. D. Dorre-Kolasa);
3
komplet komentarzy, m.in. do ustaw: o pracownikach samorządowych (pod red. M. Rotkiewicza), Kodeks pracy (red. prof. UJ
dr hab. A. Sobczyk), Karta Nauczyciela (K. Lisowski, K. Stradomski) oraz o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (M. Gazda, R. Adamus); kalkulatory dotyczące zagadnień prawa pracy;
4
kalkulatory dotyczące zagadnień prawa pracy;
5
opinie z czasopism „Monitor Prawa Pracy”, „KadryInfo”.

Moduł Postępowanie administracyjne
i egzekucyjne

Dedykowany wszystkim urzędnikom odpowiedzialnym za wydawanie decyzji, udział w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym, sądowo-administracyjnym. Ułatwia przygotowanie treści decyzji zgodnie z KPA, zawiera obszerną bazę wzorów decyzji urzędowych i pism procesowych w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i sądowo-administracyjnym.

Treści dostępne w module Postępowanie administracyjne i egzekucyjne:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;
2
komplet poradników z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego m.in.: „Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego” (Ł. Sadkowski), „Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia
w postępowaniu sądowoadministracyjnym” (P. Daniel), „Sądowa kontrola innych niż decyzje i postanowienia aktów i czynności
z zakresu administracji publicznej” (Ł. Wyszomirski), „Sporządzenie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym” (P. Gołaszewski);
3
komplet komentarzy, m.in. do ustaw: „Kodeks postępowania administracyjnego” (B. Adamiak, J. Borkowski), „Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi” (red. R. Hauser, M. Wierzbowski), „Prawo o ustroju sądów powszechnych”
(I. Hayduk-Hawrylak, B. Kołecki, A. Wleklińska);
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych;
5
opinie z czasopisma „Monitor Prawniczy”.

Moduł Ustrój i organizacja

Moduł dedykowany władzom jednostki samorządu terytorialnego, odpowiedzialnym za prawidłową organizację urzędu
i przestrzeganie regulacji związanych z ustrojem samorządu. Ułatwia nadzorowanie wykonywania zadań własnych gmin
i powiatów, realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanie obowiązków rad gmin, zadań wójta (burmistrza, prezydenta), pracowników samorządowych oraz tworzenie prawa miejscowego.

Treści dostępne w module Ustrój i organizacja:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu ustroju i organizacji administracji samorządowej
i państwowej;
2
komplet poradników, m.in.: „Ustrój sądownictwa w Polsce” (A. Żurawik), „Służba cywilna. Stosunek pracy, zarządzenie zasobami ludzkimi” (A. Jezierska-Markocka, M. Markocki), „Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego” (red. A. Grytner);
3
komplet komentarzy, m.in.: „Prawo o zgromadzeniach” (S. Gajewski, A. Jakubowski), „Ustawa o ograniczaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne” (A. Wierzbica), „Konstytucja RP” (red. M. Safjan, I. Bosek), „Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. Komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami”
(red. D. Szafrański);
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych.

Moduł Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne

Moduł przeznaczony dla urzędników odpowiedzialnych za dostęp do informacji publicznej, ochronę informacji niejawnych bądź dbanie o bezpieczeństwo publiczne. Przeznaczony także dla sekretarzy, ABI lub innych pracowników zajmujących się procedurami ochrony danych osobowych w urzędzie, ewidencją ludności, sprawami obywatelskimi.

Treści dostępne w module Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu informacji publicznej, ochrony danych osobowych
oraz bezpieczeństwa publicznego;
2
komplet poradników, m.in.: „Akta osobowe. Prowadzenie – dokumenty – ochrona danych” (M. Nałęcz), „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (G. Sibiga, K. Syska) „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego” (red. D. Wociór), „Vademecum administratora bezpieczeństwa informacji cz. II – przygotowanie do roli Inspektora ochrony danych” (pod red. M. Kołodzieja);
3
komplet komentarzy, m.in. do ustaw: o dostępie do informacji publicznej (M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz);
o udostępnianiu informacji o środowisku (B. Opaliński), o ochronie danych osobowych (P. Barta, P. Litwiński) oraz „Ochrona danych osobowych w UE po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679”
(M. Krzysztofek);
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych;
5
opinie z czasopisma „Informacja w administracji publicznej”.

Moduł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Moduł ułatwia realizację zadań JST urzędnikom, pracownikom spółek komunalnych związanych z zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, m.in. gospodarką mieszkaniową, utrzymaniem porządku i czystości, zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, energię
i ciepło, drogami publicznymi, transportem zbiorowym. Przeznaczony także dla urzędników zajmujących się m.in. ochroną środowiska i przyrody.

Treści dostępne w module Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;
2
komplet poradników, m.in.: „Nowe prawo wodne. Najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych” (K. Filipek, M. Kucharski, P. Michalski), „Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych” (H. Wolska), „Sprawozdania o odpadach komunalnych. Analiza nowych wzorów obliczeniowych
w kontekście zmian prawnych” (M. Brzóska, T. Kaczmarek), „Zieleń w gminie” (A. Kiepas-Kokot);
3
komplet komentarzy, m.in.: „Prawo wodne. Zgoda wodnoprawna, art. 388 i in.” (red. M. Tomaszewska), „Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody” (D. Danecka, W. Radecki), „Prawo energetyczne” (red. M. Kuliński);
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych;
5
opinie z czasopisma „Nieruchomości”.

Moduł Budownictwo, architektura
i urbanistyka

Moduł przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki przestrzennej, zagospodarowanie i zabudowę zgodnie
z ładem przestrzennym, walorami architektonicznymi i krajobrazowymi oraz wymaganiami ochrony środowiska. Ułatwia nadzorowanie procedur budowlanych.

Treści dostępne w module Budownictwo, architektura i urbanistyka:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu prawa budowlanego, architektury i urbanistyki;
2
komplet poradników, m.in.: „Odbiór lokalu mieszkalnego w świetle umowy deweloperskiej” (E. Targońska), „Służebność przesyłu” (M. J. Nowak), „Decyzja w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu” (M. J. Nowak), „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – na usługi lub dostawy i roboty budowlane” (A. Gawrońska-Baran), „Prawo do zmiany
oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC” (H. Wysoczański);
3
komplet komentarzy, m.in. do ustawy: Prawo budowlane (red. prof. Z. Niewiadomski), o umowie koncesji na roboty budowlane (red. R. Cieślak), „Prawo budowlane i nieruchomości” (D. Okolski, Ł. Dumin, G. Kuźma), „Prawo budowlane. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego” (M. Tomaszewska);
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych;
5
opinie z czasopisma „Nieruchomości”.

Moduł Gospodarka nieruchomościami

Moduł dedykowany urzędnikom z wydziałów odpowiedzialnych za wykonywanie praw JST na nieruchomościach (nabycie, sprzedaż, dzierżawa nieruchomości), ograniczanie do nich praw (np. upadłość, scalanie i wymiana gruntów). Ponadto zajmujących się bieżącym zarządzaniem nieruchomościami oraz geodezją i kartografią, geologią.

Treści dostępne w module Gospodarka nieruchomościami:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu gospodarki nieruchomościami;
2
komplet poradników, m.in.: „Gospodarka nieruchomościami w gminie. Kluczowe problemy prawne” (red. M. Nowak,
Z. Tokarzewska-Żarna), „Prawo nieruchomości” (R. Strzelczyk); „Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe
i cywilnoprawne” (S. Brzeszczyńska), „Uchwały właścicieli lokali. Studium prawne” (A. Sikorska-Lewandowska), „Działalność spółdzielni mieszkaniowych” (D. Wociór);
3
komplet komentarzy, m.in. do ustaw: o gospodarce nieruchomościami (J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin),
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lokali (A. Grabowska-Toś, P. Wancke), o własności lokali (R. Strzelczyk, A. Turlej), „Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe” (red. prof. K. Osajda);
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych;
5
opinie z czasopisma „Nieruchomości”.

Moduł Prawo cywilne, handlowe
i gospodarcze

Moduł przeznaczony dla osób przygotowujących lub zawierających umowy cywilnoprawne z podwykonawcami, zajmujących się inwestycjami w JST, np. prowadzących sprawy związane z nabywaniem i sprzedażą mienia JST. Przeznaczony także dla spółek
z udziałem JST, zajmujących się leasingiem, wnoszeniem aportów, zakładaniem i likwidacją zakładów budżetowych.

Treści dostępne w module Prawo cywilne, handlowe i gospodarcze:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego;
2
komplet poradników, m.in.: „Sporządzenie umów elektronicznych” (prof. J. Gołaczyński), „Uprawnienia wierzyciela z umowy przedwstępnej w razie jej niewykonania lub nienależytego wykonania” (J. Grykiel), „Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne” (red. R. Strugała), „Nieważność czynności prawnej” (M. Gutowski), „Wniosek o wpis do księgi wieczystej
po nowelizacji” (P. Bierniacki, G. Mikołajczuk);
3
komplet komentarzy, m.in. do ustaw: Kodeks cywilny (red. prof. E. Gniewek, prof. P. Machnikowski), Kodeks spółek handlowych (red. prof. J. Strzępka), Kodeks postępowania cywilnego (red. E. Marszałkowska-Krześ), o księgach wieczystych
(red. prof. E. Gniewek);
4
opinie z czasopism: „Monitor Prawniczy” oraz „Informacja w administracji publicznej”.

Moduł Zamówienia publiczne

Moduł dla wydziałów inwestycji, zamówień publicznych, w których odbywa się przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, sporządzenie dokumentacji (SIWZ, protokół postępowania), ocena oferty, wybór wykonawcy, zawarcie umowy.

Treści dostepne w module Zamówienia publiczne:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu prawa zamówień publicznych;
2
komplet poradników z zakresu zamówień publicznych, m.in.: „Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych”
(E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki), „Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych” (H. Wolska), „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – na usługi lub dostawy i roboty budowlane”
(A. Gawrońska-Baran), „Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” (A. Hryc-Ląd, A. Smerd);
3
komplet komentarzy, m.in. do ustawy Prawo zamówień publicznych (J. Pieróg), do unijnej dyrektywy w sprawie udzielania koncesji oraz w sprawie zamówień publicznych (red. J. Pawelec), „Prawo budowlane i nieruchomości” (R. Tymiec, D. Kurek);
4
opinie z czasopisma „Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych”, „Zamówienia Publiczne DORADCA”;
5
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych.

Moduł Pomoc społeczna

Moduł Pomoc społeczna jest dedykowany jednostkom pomocy społecznej oraz wydziałom ds. pomocy społecznej w gminie
lub powiecie. Pomaga osobom odpowiedzialnym, m.in. za udzielanie świadczeń (np. z zakresu pomocy społecznej, rodzinnych, opiekuńczych, dla kobiet w ciąży, rodzin, uczniów), pomoc instytucjonalną (np. wsparcie rodziny i piecza zastępcza, sprawy nieletnich, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Karta Dużej Rodziny). Ponadto ułatwia pracę osobom rozliczającym finansowo takie placówki (np. rachunkowość, sprawozdawczość), zajmującym się ich sprawami kadrowymi i płacowymi (np. wynagrodzenia, czas pracy). Wskazuje jak współpracować z organizacjami pozarządowymi.

Treści dostępne w module Pomoc społeczna:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i decyzji oraz aktualności z zakresu pomocy społecznej;
2
komplet poradników, m.in.: „Rodzinny wywiad środowiskowy w praktyce” (red. A. Lisowski), „Świadczenia rodzinne. Procedury
i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce” (P. Mrozek), „Świadczenia wychowawcze” (P. Mrozek,
E. Pawka-Nowak, M. Rączka), „Fundusz alimentacyjny” (L. Cabaj, A. Durda, P. Mrozek, E. Pawka-Nowak), „Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej” (m.in.: A. Brzezińska, S. Gajewski, B. Jakacka, K. Kędzierska);
3
komplet komentarzy, m.in.: „Pomoc społeczna. Świadczenia pieniężne” (red. R. Kopania), „Kodeks rodzinny i opiekuńczy”
(K. Gromek), „Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (B. Królak, M. Rączka);
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych.

Moduł Oświata

Moduł Oświata dedykowany jednostkom oświatowym lub gminnym zespołom ekonomiczno-administracyjnym realizującym zadania dla oświaty. Wspiera osoby prowadzące rachunkowość placówki oświatowej, pozyskujące lub rozliczające dotacje
i subwencje. Jest także wsparciem dyrektora i organu prowadzącego, w zakresie realizowania obowiązku przedszkolnego
i szkolnego. Pomaga w sprawach kadrowych i płacowych (np. zatrudnianie nauczycieli, urlopy, wynagrodzenia, czas pracy). Zawiera informacje z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej.

Treści dostępne w module Oświata:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu prawa oświatowego;
2
komplet poradników, m.in.: „Dotacje oświatowe” (np. P. Ciszewski, W. Lachiewicz, B. Jakacka), „Reforma oświaty. Sieć szkół, rekrutacja, organizacja, ruch kadrowy” (m.in. A. Bialicki, H. Cyrulska, E. Czechowicz), „Kadry w oświacie” (m.in.: A. Kosiarz, A. Król, J. Witkowski);
3
komplet komentarzy, m.in. „Prawo oświatowe” (A. Balicki, M. Pyter), „Karta Nauczyciela. Stosunek pracy” (J. Witkowski),
do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (T. Srogosz);
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych.

Moduł Ochrona zdrowia

Moduł Ochrona zdrowia przeznaczony jest dla jednostek służby zdrowia i wydziałów ds. współpracy z tymi jednostkami w gminie lub powiecie. Omawia prawo i zarządzanie w podmiotach leczniczych, m.in. udzielanie świadczeń, planowanie czasu pracy (dyżury medyczne, opt-out), finansowanie działalności podmiotów leczniczych; medycyna pracy.

Treść dostępna w module Ochrona zdrowia:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności dla podmiotów leczniczych;
2
komplet poradników, m.in.: „Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej” (K. Świtała), „Zawód psychologa w ochronie zdrowia. Reglamentacja prawnoadministracyjna” (L. J. Żukowski), „Ochrona danych osobowych medycznych” (m.in. K. Andres, M. Jagielski, M. Krasińska, P. Litwiński);
3
komplet komentarzy, m.in. do ustawy: o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (red. prof. I. Ogiegło), o działalności leczniczej
(J. Nowak-Kubiak), „Prawo farmaceutyczne” (red. I. Ogiegło), „Instytucje prawa medycznego. Tom 1” (red. M. Safjan, L. Bosek);
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych.

Moduł Kultura i sport

Moduł Kultura i sport jest dedykowany instytucjom kultury i sportu oraz osobom rozliczającym finansowo takie placówki
(np. rachunkowość, sprawozdawczość), zajmującym się ich sprawami kadrowymi i płacowymi (np. wynagrodzenia, czas pracy)
w gminie, powiecie, szkole, a także fundacji i stowarzyszeniu. Wspiera dyrektorów np. bibliotek, muzeów, teatrów i ośrodków sportu oraz ich pracowników w sprawach m.in. związanych z organizacją i zarządzaniem, działalnością instytucji kultury i sportu, udostępnianiem informacji publicznych.

Treści dostępne w module Kultura i sport:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów, akty prawne i aktualności dla instytucji i organizacji kultury i sportu;
2
komplet poradników, m.in.: „Zarządzanie instytucją kultury” (R. Barański, J. Kos-Łabędowicz, S. Liżewski, E. Ostapowicz,
R. Skrzypiec), „Rachunkowość i podatki w instytucji kultury” (S. Liżewski, E. Ostapowicz, M. Sobolewska, P. Walczak,
P. Wieczorek, „Finansowanie działalności kulturalnej” (R. Barański);
3
komplet komentarzy, m.in. do ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (S. Gajewski, A. Jakubowski),
o bezpieczeństwie imprez masowych (M. Dróżdż), o ochronie danych osobowych (P. Barta, P. Litwiński), „Prawo
o zgromadzeniach” (S. Gajewski, A. Jakubowski);
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych.

Moduły specjalistyczne
Poradnia Ekspercka

Poradnia ekspercka umożliwia konsultacje problemów ze specjalistami z poniższych zakresów merytorycznych:

 • Finanse publiczne, księgowość i podatki
 • Kadry i płace
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 • Organizacja urzędu i informacja publiczna - Nowość!
 • Oświata - Nowość!
 • Pomoc społeczna, zdrowie i kultura - Nowość!
 • Budownictwo i nieruchomości
 • Zamówienia publiczne
PORADA
W INDYWIDUALNEJ SPRAWIE
Dostęp do poradni umożliwia otrzymanie indywidualnej opinii eksperta w trudnej sprawie. Konsultacje pozwalają zaoszczędzić czas i są cenną wskazówką przy podejmowaniu decyzji.
GOTOWE
ROZWIĄZANIA
Porady przygotowywane przez ekspertów zawierają konkretne wskazówki jak postąpić, np. gotowe rozliczenie w sprawach wynagrodzeń lub schemat zaksięgowania zdarzeń gospodarczych.
Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 (budynek North Gate), 00-203 Warszawa
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Kapitał Spółki: 88 000 zł