System Legalis - moduł komentarzowy PRAWO CYWILNE

System Wydawnictwa C.H.Beck stworzony z myślą o urzędnikach.

Dostęp do bazy prawa, komentarzy, rozwiązań z praktyki i poradni eksperckiej, co zapewnia sprawne działanie jednostki i kontrolę procedur administracyjnych.

Skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, pomocy społecznej, instytucji kultury, oświaty, terenowej administracji rządowej.

PRZETESTUJ
Legalis Administracja

Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp
do pełnej wersji programu

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw nr telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

Wyślij >>
Testowy, bezpłatny dostęp na okres 14 dni. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla klientów indywidualnych.

* Pola wymagane.
Zasady przetwarzania danych osobowych.Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Opłata za połączenia telefoniczne pobierana jest według stawek danego operatora.

Sprawdź

moduły komentarzowe premium
oraz moduły specjalistyczne

 • COVID-19

  Moduł bezpłatny

 • Finanse publiczne, księgowość
  i podatki

 • Kadry i płace

 • Postępowanie administracyjne i egzekucyjne

 • Ustrój
  i organizacja

 • Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne

 • Gospodarka komunalna
  i ochrona środowiska

 • Budownictwo, architektura
  i urbanistyka

 • Gospodarka nieruchomościami

 • Prawo cywilne, handlowe
  i gospodarcze

 • Zamówienia publiczne

 • Pomoc społeczna

 • Oświata

 • Ochrona zdrowia

 • Kultura i sport

 • Poradnia ekspercka

Moduł COVID-19

Moduł zawiera omówienie najważniejszych kwestii związanych z pracą w okresie pandemii z różnych obszarów działania firmy, oraz jednostek sektora publicznego. Moduł jest ciągle wzbogacany o nowe praktyczne omówienia kolejnych tarcz antykryzysowych jak i innych przepisów. W module zbieramy wszystkie aktualności, porady, a także na bieżąco aktualizowane poradniki i komentarze C.H.Beck.

Treści dostępne w module COVID-19:
1
praktyczne wyjaśnienia w formule pytanie-odpowiedź
2
aktualności w obszarze szybko zmieniających się przepisów, w tym: omówienie zmian, komunikaty ministerstw
3
Ekspercka wiedza z wielu obszarów tematycznych: Prawo pracy, Prawo spółek, Ochrona danych osobowych, Zamowienia Publiczne
- poradniki i praktyczne wyjaśnienia o funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w czasie kryzysu
- analiza ryzyka dla pracy zdalnej
- zagadnienie prawa pracy a RODO

Moduł Finanse publiczne, księgowość
i podatki

Moduł ułatwia codzienną pracę: skarbnikom, głównym księgowym, pracownikom działów księgowości, sekretarzom, kierownikom
jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych (w tym m.in. jednostek oświatowych, domów pomocy społecznej,
placówek służby zdrowia, samorządowych zakładów budżetowych, urzędów gmin, starostw powiatowych, spółek komunalnych).
Przeznaczony także dla osób odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą.

Wsparcie w prowadzeniu spraw z zakresu finansów publicznych, księgowości, klasyfikacji, sprawozdawczości budżetowej
i z operacji finansowych, podatków dochodowych, lokalnych i VAT oraz zwolnień od nich, a także kontroli zarządczej.

Treści dostępne w module Finanse publiczne, księgowość i podatki:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu finansów publicznych, księgowości i podatków,
z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych, instytucji kultury oraz pomocy społecznej i samorządowych zakładów budżetowych, spółek komunalnych;
2
komplet poradników, m.in.: Podatki lokalne - wymiar, pobór, egzekucja (M. Binaś), Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych (A. Walczak), Klasyfikacja budżetowa (W. Lachiewicz) , Wieloletnia prognoza finansowa
(A. Walczak), Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych (M. Cellary);
3
komplet komentarzy finansowych, m.in. do ustaw: o finansach publicznych (pod red. nauk. W. Misiąga), o rachunkowości
(A. Helin), VAT (T. Michalik), o podatkach i opłatach lokalnych (red. prof. dr hab. A. Modzelewski, J. Bielawny, M. Unisk),
o obligacjach (pod red. M. Wierzbowskiego), Ordynacja podatkowa. Komentarz (H. Dzwonkowski);
4
uchwały regionalnych izb obrachunkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych;
5
opinie z czasopism „Monitor Podatkowy”, „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów
z wyjaśnieniami”, „Teczka księgowego jednostki finansów publicznych. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”.

Moduł Kadry i płace

Moduł dedykowany osobom odpowiedzialnym za sprawy kadrowe i płacowe w urzędzie. Ułatwia rozwiązywanie problemów
z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, prowadzenia dokumentacji kadrowej.
Uwzględnia specyfikę zatrudniania pracowników samorządowych, państwowych, nauczycieli, służby zdrowia.

Treści dostępne w module Kadry i płace:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i PIT z uwzględnieniem specyfiki zatrudniania pracowników samorządowych, państwowych, nauczycieli, służby zdrowia;
2
komplet poradników z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i PIT, m.in.: Lista płac w praktyce(red. M. Pigulski), Akta osobowe
(M. Nałęcz), Dokumentacja czasu pracy (Ł. Prasołek), Podróże służbowe. Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń
(M. Rotkiewicz);
3
komplet komentarzy, m.in. do ustaw: o pracownikach samorządowych (pod red. M. Rotkiewicza), Kodeks pracy (red. prof. UJ
dr hab. A. Sobczyk), Karta Nauczyciela (K. Lisowski, K. Stradomski) oraz o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (M. Gazda, R. Adamus); kalkulatory dotyczące zagadnień prawa pracy;
4
kalkulatory dotyczące zagadnień prawa pracy;
5
opinie z czasopism „Monitor Prawa Pracy”, „KadryInfo”.

Moduł Postępowanie administracyjne
i egzekucyjne

Dedykowany wszystkim urzędnikom odpowiedzialnym za wydawanie decyzji, udział w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym, sądowo-administracyjnym. Ułatwia przygotowanie treści decyzji zgodnie z KPA, zawiera obszerną bazę wzorów decyzji urzędowych i pism procesowych w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i sądowo-administracyjnym.

Treści dostępne w module Postępowanie administracyjne i egzekucyjne:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;
2
komplet poradników z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego m.in.: Stosowanie technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym (G. Sibiga), Organ administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym (F. Geburczyk, J. Szuma), Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji (A. Prasal, E. Perłakowska), Nadużycie prawa w prawie administracyjnym (J. Parchomiuk),
3
komplet komentarzy, m.in. do ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego (B. Adamiak, J. Borkowski), Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (red. R. Hauser, M. Wierzbowski), Prawo o ustroju sądów powszechnych
(I. Hayduk-Hawrylak, B. Kołecki, A. Wleklińska);
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych;
5
opinie z czasopisma „Monitor Prawniczy”.

Moduł Ustrój i organizacja

Moduł dedykowany władzom jednostki samorządu terytorialnego, odpowiedzialnym za prawidłową organizację urzędu
i przestrzeganie regulacji związanych z ustrojem samorządu. Ułatwia nadzorowanie wykonywania zadań własnych gmin
i powiatów, realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanie obowiązków rad gmin, zadań wójta (burmistrza, prezydenta), pracowników samorządowych oraz tworzenie prawa miejscowego.

Treści dostępne w module Ustrój i organizacja:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu ustroju i organizacji administracji samorządowej
i państwowej;
2
komplet poradników, m.in.: Vademecum radnego jednostki samorządu terytorialnego (R. Gawłowski, A. Kujaszewska, K. Pawlik, P. Sadowski, A. Sobolewska, G. Zajączkowska), Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta (Z. Jerzmanowski), Referendum merytoryczne (w sprawach innych niż odwołanie organu) z inicjatywy mieszkańców (J. Zakrzewski), Tworzenie aktów prawa miejscowego (R. Gawłowski, P. Kozłowski, A. Sobolewska);
3
komplet komentarzy, m.in.: Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o samorządzie powiatowym, Ustawa o samorządzie wojewódzkim (S. Gajewski, A. Jakubowski), Ustawa o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych (M. Frączkiewicz,
M. Terlikowska), Ustawa o referendum lokalnym (A. Rakowska-Trela), Kodeks Wyborczy (B. Banaszak, B. Michalska);
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych.

Moduł Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne

Moduł przeznaczony dla urzędników odpowiedzialnych za dostęp do informacji publicznej, ochronę informacji niejawnych bądź dbanie o bezpieczeństwo publiczne. Przeznaczony także dla sekretarzy, ABI lub innych pracowników zajmujących się procedurami ochrony danych osobowych w urzędzie, ewidencją ludności, sprawami obywatelskimi.

Treści dostępne w module Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu informacji publicznej, ochrony danych osobowych
oraz bezpieczeństwa publicznego;
2
komplet poradników, m.in.: „Vademecum inspektora ochrony danych (D. Kołodziej), Bezpieczeństwo danych osobowych. Podejście oparte na ryzyku (L. Kępa), Klauzule RODO (A. Sagan-Jeżowska), Ochrona danych osobowych medycznych (K. Andres), Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej (M. Sarna), Obowiązkowe i fakultatywne składniki dokumentacji RODO (M. Sarna), Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kultury (M. Brzozowska-Pasieka);
3
komplet komentarzy, m.in.: Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (P. Litwiński), Ustawa o ochronie danych osobowych (M. Kawecki, M. Czerniawski), Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (P. Liwszic, T. Ochocki, Ł. Pociecha) Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (A. Besiekierska), Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (G. Kubalski, M. Małowiecka), Ustawa o dostępie do informacji publicznej (M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz);
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych;
5
opinie z czasopisma „Informacja w administracji publicznej”.

Moduł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Moduł ułatwia realizację zadań JST urzędnikom, pracownikom spółek komunalnych związanych z zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, m.in. gospodarką mieszkaniową, utrzymaniem porządku i czystości, zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, energię
i ciepło, drogami publicznymi, transportem zbiorowym. Przeznaczony także dla urzędników zajmujących się m.in. ochroną środowiska i przyrody.

Treści dostępne w module Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;
2
komplet poradników, m.in.: Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków (M. Białek, T. Grabarczyk, M. Hawro, P. Michalski), Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE (A. Siwkowska), Sprawozdania o odpadach komunalnych. Analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych (M. Brzóska, T. Kaczmarek), Uchwały rady gminy w zakresie ochrony środowiska i przyrody (A. Barczak, A. Ogonowska), Decyzje środowiskowe (A. Siwkowska);
3
komplet komentarzy, m.in.: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (A. Jezierska-Markocka, M. Markocki), Prawo wodne – gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (M. Kościelak, P. Michalski, P. Tarkowski), Prawo ochrony środowiska (M. Górski, M.Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka), Prawo budowlane (G. Kuźma, R. Tyniec);
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych;
5
opinie z czasopisma „Nieruchomości”.

Moduł Budownictwo, architektura
i urbanistyka

Moduł przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki przestrzennej, zagospodarowanie i zabudowę zgodnie
z ładem przestrzennym, walorami architektonicznymi i krajobrazowymi oraz wymaganiami ochrony środowiska. Ułatwia nadzorowanie procedur budowlanych.

Treści dostępne w module Budownictwo, architektura i urbanistyka:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu prawa budowlanego, architektury i urbanistyki;
2
komplet poradników, m.in.: Odbiór lokalu mieszkalnego w świetle umowy deweloperskiej(E. Targońska), Służebność przesyłu (M. J. Nowak), Decyzja w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (M. J. Nowak), Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (Kasperek), Specustawa mieszkaniowa. Nowe zasady realizacji inwestycji (Kafar);
3
komplet komentarzy, m.in. do ustawy: Prawo budowlane (red. prof. Z. Niewiadomski), O umowie koncesji na roboty budowlane (red. R. Cieślak), Prawo budowlane i nieruchomości (D. Okolski, Ł. Dumin, G. Kuźma), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Niewiadomski) ;
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych;
5
opinie z czasopisma „Nieruchomości”.

Moduł Gospodarka nieruchomościami

Moduł dedykowany urzędnikom z wydziałów odpowiedzialnych za wykonywanie praw JST na nieruchomościach (nabycie, sprzedaż, dzierżawa nieruchomości), ograniczanie do nich praw (np. upadłość, scalanie i wymiana gruntów). Ponadto zajmujących się bieżącym zarządzaniem nieruchomościami oraz geodezją i kartografią, geologią.

Treści dostępne w module Gospodarka nieruchomościami:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu gospodarki nieruchomościami;
2
komplet poradników, m.in.: Specustawa mieszkaniowa. Nowe zasady realizacji inwestycji (D. Kafar), Ochrona właściciela nieruchomości sąsiedniej w procesie planistycznym i budowlanym (J. Jaworski), Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (B. Kasperek), Zarządzanie najmem lokali w praktyce (M. Kamiński) ;
3
komplet komentarzy, m.in. Specustawa mieszkaniowa (A. Jakubowski), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (M. J. Nowak);
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych;
5
opinie z czasopisma „Nieruchomości”.

Moduł Prawo cywilne, handlowe
i gospodarcze

Moduł przeznaczony dla osób przygotowujących lub zawierających umowy cywilnoprawne z podwykonawcami, zajmujących się inwestycjami w JST, np. prowadzących sprawy związane z nabywaniem i sprzedażą mienia JST. Przeznaczony także dla spółek
z udziałem JST, zajmujących się leasingiem, wnoszeniem aportów, zakładaniem i likwidacją zakładów budżetowych.

Treści dostępne w module Prawo cywilne, handlowe i gospodarcze:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego;
2
komplet poradników, m.in.: Sporządzenie umów elektronicznych (prof. J. Gołaczyński), Uprawnienia wierzyciela z umowy przedwstępnej w razie jej niewykonania lub nienależytego wykonania (J. Grykiel), Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne” (red. R. Strugała), Nieważność czynności prawnej (M. Gutowski), Wniosek o wpis do księgi wieczystej
po nowelizacji (P. Bierniacki, G. Mikołajczuk);
3
komplet komentarzy, m.in. Prawo restrukturyzacyjne (P. Zimmerman), Kodeks cywilny (E. Gniewek, P. Machnikowski), Kodeks postępowania cywilnego (A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska), Kodeks spółek handlowych (M. Bieniak);
4
opinie z czasopism: „Monitor Prawniczy” oraz „Informacja w administracji publicznej”.

Moduł Zamówienia publiczne

Moduł dla wydziałów inwestycji, zamówień publicznych, w których odbywa się przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, sporządzenie dokumentacji (SIWZ, protokół postępowania), ocena oferty, wybór wykonawcy, zawarcie umowy.

Treści dostepne w module Zamówienia publiczne:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu prawa zamówień publicznych;
2
komplet poradników z zakresu zamówień publicznych, m.in.: Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych
(E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki), Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych (H. Wolska), Proces udzielania zamówień publicznych. (Śledziewska), Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Sieradzka);
3
komplet komentarzy, m.in. do ustawy Prawo zamówień publicznych (J. Pieróg), do unijnej dyrektywy w sprawie udzielania koncesji oraz w sprawie zamówień publicznych (red. J. Pawelec), Prawo budowlane i nieruchomości (R. Tymiec, D. Kurek);
4
opinie z czasopisma „Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych”, „Zamówienia Publiczne DORADCA”;
5
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych.

Moduł Pomoc społeczna

Moduł Pomoc społeczna jest dedykowany jednostkom pomocy społecznej oraz wydziałom ds. pomocy społecznej w gminie
lub powiecie. Pomaga osobom odpowiedzialnym, m.in. za udzielanie świadczeń (np. z zakresu pomocy społecznej, rodzinnych, opiekuńczych, dla kobiet w ciąży, rodzin, uczniów), pomoc instytucjonalną (np. wsparcie rodziny i piecza zastępcza, sprawy nieletnich, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Karta Dużej Rodziny). Ponadto ułatwia pracę osobom rozliczającym finansowo takie placówki (np. rachunkowość, sprawozdawczość), zajmującym się ich sprawami kadrowymi i płacowymi (np. wynagrodzenia, czas pracy). Wskazuje jak współpracować z organizacjami pozarządowymi.

Treści dostępne w module Pomoc społeczna:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i decyzji oraz aktualności z zakresu pomocy społecznej;
2
komplet poradników, m.in.: Procedura wyodrębnienia środowiskowego domu samopomocy ze struktury organizacyjnej ośrodka pomocy społecznej (M. Szochner-Siemińska), Zmiany w świadczeniach – wychowawczym, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dobry start (P. Mrozek, E.Pawka-Nowak, M. Rączka, M. Sarna), Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej (M. Szochner-Siemińska), Program "Dobry start". Procedury, przykłady, wzory (P. Mrozek, E.Pawka-Nowak, M. Rączka);
3
komplet komentarzy, m.in.: Ustawa o pomocy społecznej (R. Frąckowiak, R. Górna, R. Kopania, Krajewski, T. Lisowski, M. Sarna, M. Szochner-Siemińska), Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (A. Brzeźna, M. Gajda-Durlik, A. Korcz-Maciejko), Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (K. Gromek), Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (B. Królak, M. Rączka);
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych.

Moduł Oświata

Moduł Oświata dedykowany jednostkom oświatowym lub gminnym zespołom ekonomiczno-administracyjnym realizującym zadania dla oświaty. Wspiera osoby prowadzące rachunkowość placówki oświatowej, pozyskujące lub rozliczające dotacje
i subwencje. Jest także wsparciem dyrektora i organu prowadzącego, w zakresie realizowania obowiązku przedszkolnego
i szkolnego. Pomaga w sprawach kadrowych i płacowych (np. zatrudnianie nauczycieli, urlopy, wynagrodzenia, czas pracy). Zawiera informacje z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej.

Treści dostępne w module Oświata:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności z zakresu prawa oświatowego;
2
komplet poradników, m.in.: Dotacje oświatowe (W. Lachiewicz, A. Pawlikowska), Opłaty za przedszkola publiczne. Ustalanie opłat za wychowanie przedszkolne i wyżywienie oraz ich egzekucja (A. Bielski), Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych (D. Adamek-Hyska, M. Kaczurak-Kozak), Wynagrodzenia w oświacie (A. Klawenek), Reforma szkolnictwa zawodowego – uwarunkowania prawne i praktyczne (A. Piszko);
3
komplet komentarzy, m.in. Prawo oświatowe (A. Balicki, M. Pyter), Karta Nauczyciela (K. Lisowski, K. Stradomski),
do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (T. Srogosz);
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych.

Moduł Ochrona zdrowia

Moduł Ochrona zdrowia przeznaczony jest dla jednostek służby zdrowia i wydziałów ds. współpracy z tymi jednostkami w gminie lub powiecie. Omawia prawo i zarządzanie w podmiotach leczniczych, m.in. udzielanie świadczeń, planowanie czasu pracy (dyżury medyczne, opt-out), finansowanie działalności podmiotów leczniczych; medycyna pracy.

Treść dostępna w module Ochrona zdrowia:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i aktualności dla podmiotów leczniczych;
2
komplet poradników, m.in.: Dokumentacja RODO w placówkach medycznych (A. Sieradzka), Dyrektywa fałszywkowa a RODO. Bezpieczeństwo leków. (A. Sieradzka), Ochrona danych osobowych medycznych, Standard wykonywania zawodów medycznych (A. Górski, M. Grassmann, E. Sarnacka), Aktualne problemy prawne w psychologii i medycynie (A. Fiutak,T. Gardocka, D. Jagiełło);
3
komplet komentarzy, m.in. do ustawy: o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (red. prof. I. Ogiegło), o działalności leczniczej
(J. Nowak-Kubiak), Prawo farmaceutyczne (red. I. Ogiegło), Prawo farmaceutyczne, System Prawa Medycznego (J. Habersko);
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych.

Moduł Kultura i sport

Moduł Kultura i sport jest dedykowany instytucjom kultury i sportu oraz osobom rozliczającym finansowo takie placówki
(np. rachunkowość, sprawozdawczość), zajmującym się ich sprawami kadrowymi i płacowymi (np. wynagrodzenia, czas pracy)
w gminie, powiecie, szkole, a także fundacji i stowarzyszeniu. Wspiera dyrektorów np. bibliotek, muzeów, teatrów i ośrodków sportu oraz ich pracowników w sprawach m.in. związanych z organizacją i zarządzaniem, działalnością instytucji kultury i sportu, udostępnianiem informacji publicznych.

Treści dostępne w module Kultura i sport:
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów, akty prawne i aktualności dla instytucji i organizacji kultury i sportu;
2
komplet poradników, m.in.: Vademecum dyrektora instytucji kultury (I. Fisher), Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury (T. Krawczyk), Prawo autorskie w instytucjach kultury (A. Sewerynik), Arbitraż sportowy (M. Biliński, M. Jaś-Nowopolska, O. Zinkiewicz);
3
komplet komentarzy, m.in. do ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (S. Gajewski, A. Jakubowski),
o bezpieczeństwie imprez masowych (M. Dróżdż), o ochronie danych osobowych (P. Barta, P. Litwiński), Prawo
o zgromadzeniach (S. Gajewski, A. Jakubowski);
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych i karnych.

Moduły specjalistyczne
Poradnia Ekspercka

Poradnia ekspercka umożliwia konsultacje problemów ze specjalistami z poniższych zakresów merytorycznych:

 • Finanse publiczne, księgowość i podatki
 • Kadry i płace
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 • Organizacja urzędu i informacja publiczna - Nowość!
 • Oświata - Nowość!
 • Pomoc społeczna, zdrowie i kultura - Nowość!
 • Budownictwo i nieruchomości
 • Zamówienia publiczne
PORADA
W INDYWIDUALNEJ SPRAWIE
Dostęp do poradni umożliwia otrzymanie indywidualnej opinii eksperta w trudnej sprawie. Konsultacje pozwalają zaoszczędzić czas i są cenną wskazówką przy podejmowaniu decyzji.
GOTOWE
ROZWIĄZANIA
Porady przygotowywane przez ekspertów zawierają konkretne wskazówki jak postąpić, np. gotowe rozliczenie w sprawach wynagrodzeń lub schemat zaksięgowania zdarzeń gospodarczych.
Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 (budynek North Gate), 00-203 Warszawa
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Kapitał Spółki: 88 000 zł