WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE SYSTEM LEGALIS

Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby
i uruchomi dostęp do pełnej wersji programu

Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nr telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

Wyślij

Testowy, bezpłatny dostęp na okres do 14 dni. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla klientów indywidualnych.

* Pola wymagane.
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

SPRAWDŹ OBSZARY TEMATYCZNE

COVID-19

Wszystkie treści w jednym miejscu.

Rzetelne i fachowe wsparcie w wielu obszarach prawa dotkniętych sytuacją społeczną i prawną wywołaną epidemią koronawirusa.

Prawo Cywilne

Moduł niezbędny w pracy każdego prawnika zajmującego się prawem prywatnym. Zawiera opracowania autorstwa największych autorytetów polskiej cywilistyki.

POSTĘPOWANIE CYWILNE

Dedykowany prawnikom biorącym udział w cywilnych postępowaniach sądowych oraz świadczącym pomoc prawną na każdym etapie prowadzonych sporów sądowych i arbitrażu.

PRAWO RODZINNE

Moduł Prawo rodzinne oferuje pakiet komentarzy i monografii z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

Treści zawierające pakiet komentarzy i monografii dotyczących szeroko ujętego prawa spółek.

PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO

Rzetelne opracowania instytucji obrotu kapitałowego, prawa bankowego oraz wielu innych ustaw o zasadniczym znaczeniu dla prawa rynku kapitałowego..

PRAWO PRACY

Bogata oferta treści z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Aktualne komentarze do Kodeksu pracy.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Moduł zawiera bogate i cyklicznie aktualizowane opracowania prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego a także bazę pism i wzorów.

PRAWO PODATKOWE

Regulacje podatkowe należą do przepisów najistotniejszych, a zarazem najbardziej skomplikowanych.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Moduł kluczowy w pracy prawników zajmujących się prawem nieruchomości, a także notariuszy, deweloperów, pośredników, pracowników administracji samorządowej.

PRAWO KARNE

Moduł niezwykle popularny wśród kancelarii specjalizujących się w sprawach karnych oraz sędziów i prokuratorów.

POSTĘPOWANIE KARNE

Wspiera sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych w zapewnieniu prawidłowego przebiegu procesu karnego.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Kwestie związane z własnością intelektualną oraz przemysłową zyskują coraz większe znaczenie w pracy prawników

COVID-19   – wszystkie treści w jednym miejscu
Bezpłatnie do każdej konfiguracji

Niezwykle ważny jest obecnie dostęp do aktualnej i wiarygodnej informacji prawnej dotyczącej zmieniających się przepisów wprowadzonych w związku z wybuchem pandemii koronawirusa. Dlatego myśląc o naszych Klientach przygotowaliśmy nowy moduł, w którym w kompleksowy sposób omawiamy wszystkie zmiany związane z obecną sytuacją. W module znajdą Państwo m.in. wybrane Komentarze C.H.Beck - aktualizowane na bieżąco o interpretacje przepisów okołocovidowych.

Moduł COVID-19 zawiera m.in.:

1

Komentarze C.H.Beck oraz BeckOK® do wybranych kodeksów i ustaw, podlegające bieżącej aktualizacji
o wpływ regulacji okołocovidowych

2

Praktyczne wyjaśnienia w formule „Pytanie – Odpowiedź”.
Wskazówki jak radzić sobie w zaistniałej sytuacji.

3

Pełne artykuły dotyczące regulacji COVID-19
z dziennika Rzeczpospolita – z dodatku „Prawo co dnia”.

4

n.ius® – aktualności:

 • legislacyjne i orzeczniczee
 • komunikaty ministerstw
 • treści monitorujące sytuację gospodarczą i prawną
5

Tematyczne opracowania i artykuły z czasopism.

6

Niezbędne formularze, pisma, wzory zarządzeń, decyzji, uchwał.

Obszary tematyczne modułu COVID-19:

1

Obsługa spółek i przedsiębiorców

 • komentarz do zmienionych rzez regulacje COVID-19 przepisów KSH<
 • wykładnia jak w sposób zdalny, elektroniczny, pisemny funkcjonują w czasach epidemii: zarządyrady nadzorczezgromadzenia wspólników walne zgromadzenia spółek
 • sprawy rejestrowe – komentarz do przepisów KRS
2

Prawo cywilne. Umowy. Wykonywanie i niewykonywanie zobowiązań. Odszkodowania

 • wykonywania i niewykonywania umów w obrocie gospodarczym i pomiędzy konsumentami
 • wpływ siły wyższej-epidemii na wykonanie umów
 • odszkodowanie w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
3

Postępowania procesowe: cywilne, karne administracyjne

 • wpływ specustawy na przepisy dotyczące doręczeń, wstrzymywanie lub zawieszenie biegu terminów procesowych,
 • funkcjonowanie sądów powszechnych, administracyjnych i wojskowych w sytuacji panującego w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego
 • przekazywania pomiędzy sądami i rozpatrywanie pilnych spraw
4

Prawo pracy

 • aktualna wykładnia przepisów uwzględniająca rozwiązania szczegółowe
 • praktyczne poradniki dla prawnika i pracodawcy wprowadzającego rozwiązania antykryzysowe
5

Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne

 • praktyczna wiedza jak reagować na sytuacje kryzysowe zwiększając szansę na powodzenie postępowania restrukturyzacyjnego
 • fachowa pomoc w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym
6

Prawo podatkowe

MODUŁ PRAWO CYWILNE

Moduł najczęściej wybierany przez klientów. Oferuje bogatą bazę cyklicznie aktualizowanych komentarzy i innych publikacji do Kodeksu cywilnego oraz pozostałych przepisów prawa cywilnego materialnego, prezentujących całość problematyki związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów i umożliwiających porównanie poglądów..

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicony tekst ustawy - Kodeks cywilny -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

komentarze do całego Kodeksu cywilnego pod red. prof. K. Pietrzykowskiego oraz prof. E. Gniewka i prof. P. Machnikowskiego

3

komentarze i monografie do wybranych instytucji prawa cywilnego, m.in. do ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o zastawie rejestrowym

4

pełnotekstowe opinie z czasopism C.H.Beck: Monitora Prawniczego, Nieruchomości C.H.Beck, Monitora Prawa Pracy, Edukacji Prawniczej

5

odautorskie wzory pism i umów z komentarzami i objaśnieniami

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

10 tomów opublikowanych w ramach Systemu Prawa Prywatnego, w tym m.in. Prawo cywilne cz. ogólna, Tom 1 SPP pod red. prof. M. Safjana; Prawo cywilne cz. ogólna, Tom 2 SPP pod red. prof. Z. Radwańskiego; Prawo zobowiązań, Tom 5 pod red. prof. E. Łętowskiej; Prawo spadkowe, Tom 10 pod red. prof. B. Kordasiewicza

2

tomy publikowane w ramach Systemu Prawa Handlowego

3

aktualizowany kwartalnie komentarz BeckOK® do Kodeksu cywilnego i Przepisów wprowadzających Kodeks cywilny pod red. dr. K. Osajdy

4

bogatą bazę opracowań monograficznych

5

wyselekcjonowane orzeczenia z zakresu prawa cywilnego, opracowane i opatrzone komentarzem przez kancelarię Domański, Zakrzewski, Palinka, publikowane w dziale ius.focus

MODUŁ POSTĘPOWANIE CYWILNE

Treści dedykowane prawnikom biorącym udział w cywilnych postępowaniach sądowych (w tym postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych) oraz świadczącym pomoc prawną na każdym etapie prowadzonych sporów sądowych i pozasądowych (zarówno w ramach arbitrażu, jak i mediacji). W ramach modułu dostępne są także treści do międzynarodowego postępowania cywilnego, zwłaszcza w odniesieniu do spraw cywilnych, gospodarczych i handlowych opracowane przez cenionych Autorów Wydawnictwa C.H.Beck.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicony tekst ustawy - Kodeks postępowania cywilnego -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

wybór komentarzy do Kodeksu postępowania cywilnego pod redakcją m.in.: prof. K. Piaseckiego, prof. A. Zielińskiego

3

komentarze do wybranych instytucji procesowych, pozainstancyjnych środków ochrony prawnej, kosztów sądowych w sprawach cywilnych


4

komentarze do międzynarodowego postępowania cywilnego w stosunkach między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej;


5

monografie i pełnotekstowe opinie z czasopism C.H.Beck – w szczególności z Monitora Prawniczego i kwartalników ADR Mediacja i Arbitraż, Prawo Zamówień Publicznych, Iustitia.


Wersja Premium zawiera m.in.:

1

obszerny komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego pod red. prof. A. Góry-Błaszczykowskiej i prof. J. Jankowskiego

2

tomy publikowane w ramach Systemu Prawa Handlowego pod red. prof. S. Włodyki: Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców prof. T. Wiśniewskiego; Arbitraż handlowy prof. A. Szumańskiego

3

komentarz BeckOK® do Kodeksu postępowania cywilnego pod red. prof. E. Marszałkowskiej-Krześ

4

rozszerzony zbiór monografii i opracowań praktycznych, m.in.: Rozwód. Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód prof. A. Zielińskiego†; Apelacja cywilna. Komentarz oraz wzory pism procesowych S. Jaworskiego; Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem L. Bagińskiej;


5

wyselekcjonowane orzeczenia z zakresu procedury cywilnej z komentarzem prawników kancelarii Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy, publikowane w dziale ius.focus®.


MODUŁ PRAWO RODZINNE

Moduł Prawo rodzinne oferuje pakiet komentarzy i monografii z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicony tekst ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

komentarze do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego autorstwa
prof. K. Pietrzykowskiego oraz dr K. Gromek

3

komentarze do wybranych zagadnień prawa rodzinnego kompleksowo omawiające problematykę m.in.: pochodzenia dziecka, władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

komentarz BeckOK® do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Przepisów wprowadzających pod redakcją dr. hab. K. Osajdy

2

tomy Systemu Prawa Prywatnego poświęcone prawu rodzinnemu
i opiekuńczemu

3

komentarze do wybranych instytucji prawa rodzinnego publikowane
w ramach serii Sądowe Komentarze Tematyczne.

MODUŁ PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

Treści zawierające pakiet komentarzy i monografii dotyczących szeroko ujętego prawa spółek handlowych. Szczegółowo wyjaśnia wszystkie kwestie związane z prawem handlowym.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicony tekst ustawy - Kodeks spółek handlowych -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

komentarz do Kodeksu spółek handlowych autorstwa prof. J. Strzępki oraz komentarz do KSH opracowany przez znakomity zespół w składzie: J. Bieniak, dr M. Bieniak, dr G. Nita-Jagielski, dr K. Oplustil, R. Pabis, dr A. Rachwał, dr M. Spyra, dr G. Suliński, dr M. Tofel, dr hab. R. Zawłocki. Obydwa tytuły cyklicznie aktualizowane

3

komentarze do innych ustaw związanych z prawem handlowym

4

monografie oraz opinie z czasopism C.H.Beck: m.in. Monitor Prawniczy, Monitor Podatkowy, Monitor Prawa Handlowego, ADR Mediacje i Arbitraż

5

wzory pism, umów spółek i formularzy z autorskimi wyjaśnieniami

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

pięciotomowy komentarz do KSH pod red. prof. S. Sołtysińskiego, prof. A. Szajkowskiego, prof. A. Szumańskiego i prof. J. Szwaji

2

komentarze do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

3

System Prawa Handlowego - wybrane tomy pod red. prof. S. Włodyki

4

aktualizowany kwartalnie komentarz BeckOK® do KSH pod red. Z. Jary

5

wybór specjalistycznych monografii dotyczących szeroko pojętego prawa spółek

6

wyselekcjonowane, opracowane i opatrzone odautorskim komentarzem ekspertów kancelarii Sołtysiński Kawecki i Szlęzak orzeczenia z zakresu prawa handlowego, publikowane w dziale ius.focus®.

MODUŁ PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO

Treści obejmujące obszar prawa bankowego, usług finansowych oraz wszystkie podstawowe przepisy regulujące rynek kapitałowy – zarówno polskie ustawy, jak i rozporządzenia Unii Europejskiej. Oferta modułu skierowana jest do prawników świadczących usługi w obszarze rynku kapitałowego, a także dla podmiotów działających na rynku usług płatniczych, emitentów papierów wartościowych, inwestorów, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji rynku kapitałowego.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicony tekst ustawy Prawo bankowe -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

komentarze do wybranych instytucji obrotu kapitałowego

3

cyklicznie aktualizowane komentarze do Prawa bankowego pod red. m.in. prof. H. Gronkiewicz-Waltz oraz dr. B. Smykli

4

kkomentarze do Prawa wekslowego oraz Prawa czekowego pod red. L. Bagińskiej i M. Czarneckiego

5

monografie i artykuły problemowe z czasopism C.H.Beck: Monitor Prawniczy, Monitor Prawa Handlowego.

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

komentarze do ustaw regulujących rynek kapitałowy, opracowane przez doskonałe grono autorskie – prof. M. Wierzbowskiego, dr. L. Sobolewskiego, dr hab. P. Wajdę

2

wybrane tomy Systemu Prawa Prywatnego dotyczące funkcjonowania spółek handlowych oraz prawa papierów wartościowych, m.in. pod red. prof. A. Szumańskiego

3

orzeczenia wybrane i opracowane przez prawników kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm, publikowane w dziale ius.focus®.

MODUŁ PRAWO PRACY

Dedykowany prawnikom specjalizującym się w szeroko pojętym indywidualnym, jak i zbiorowym prawie pracy, wspomagającym klientów (pracodawców, a także pracowników) w całej procedurze związanej ze stosunkiem pracy – od jego nawiązania aż do wygaśnięcia, a także uczestniczącym w sprawach spornych wynikających ze stosunku pracy. Bardzo często wybierany ze względu na bogatą ofertę treści z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wspierających profesjonalną obsługę prawną na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicony tekst ustawy Kodeks pracy -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

cyklicznie aktualizowane komentarze do Kodeksu pracy autorstwa m.in. prof. A. Świątkowskiego, prof. J. Wratnego

3

komentarze do aktów wykonawczych do Kodeksu pracy oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy dotyczących takich zagadnień jak: zbiorowe prawo pracy, urlopy pracownicze, informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji, czas pracy kierowców

4

praktyczne komentarze do zagadnień prawa pracy publikowane w ramach Biblioteczki Monitora Prawa Pracy oraz pełne roczniki Monitora Prawa Pracy

5

wzory pism i umów wraz objaśnieniami odautorskimi

6

komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pod redakcją B. Gudowskiej.

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

komentarz do Kodeksu pracy pod redakcją prof. W. Muszalskiego

2

komentarze do kluczowych ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych: ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

3

wybrane tomy z Systemu Prawa Administracyjnego pod redakcją prof. Z. Niewiadomskiego

4

aktualizowany kwartalnie komentarz do Kodeksu pracy pod redakcją dr. K. Walczaka;

5

bogatą bazę opracowań monograficznych

6

orzecznictwo opatrzone odautorskimi komentarzami przez prawników kancelarii Paruch Chruściel Schiffter zamieszczane w dziale ius.focus®.

MODUŁ PRAWO ADMINISTRACYJNE

Zawiera bogate i cyklicznie aktualizowane opracowania prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego a także bazę pism i wzorów.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicany tekst ustawy Kodeks postępowania administracyjnego -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

komentarze z zakresu prawa administracyjnego materialnego

3

komentarze z zakresu prawa procesowego, m.in.:

 • Kodeks postępowania administracyjnego prof. B. Adamiak
  i † prof. J. Borkowskiego,
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji prof. R. Hausera
  i prof. Z. Leońskiego;

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

komentarze do ustaw regulujących funkcjonowanie administracji publicznej pod red. prof. B. Szmulika

2

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Red. prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

3

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Red. prof. zw. dr hab. Roman Hauser, prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

4

komentarz BeckOK® do Kodeksu postępowania administracyjnego

5

System Prawa Administracyjnego – wybrane tomy pod redakcją m.in.: prof. Z. Niewiadomkiego, prof. R. Hausera, prof. A. Wróbla

6

Wyselekcjonowane i skomentowane przez kancelarię GWW Woźny i Wspólnicy Sp. k. orzecznictwo publikowane w dziale ius.focus.

MODUŁ PRAWO PODATKOWE

Regulacje podatkowe należą do przepisów najistotniejszych, a zarazem najbardziej skomplikowanych. Uzyskaj dostęp do najlepszych opracowań autorów będących również doświadczonymi praktykami.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicane teksty ustawy podatkowych -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

aktualizowane corocznie komentarze do głównych ustaw podatkowych:

 • ordynacja podatkowa - prof. H. Dzwonkowskiego,
 • podatki dochodowe - J. Marciniuk, W. Dmoch,
 • podatek od towarów i usług - T. Michalik;
3

monografie, analizy i artykuły z czasopism: Monitor Podatkowy, Nieruchomosci C.H.Beck

4

komentarze do podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków lokalnych

5

kierunki orzecznicze – analiza nurtów w orzecznictwie podatkowym.

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

cyklicznie aktualizowane Podatkowe Komentarze Becka do:

 • podatku VAT – J. Martini,
 • Dyrektywy VAT 2006/112,
 • kontroli skarbowej,
 • ustawy o rachunkowości,
 • Kodeksu Karnego Skarbowego;
2

komentarz BeckOK® do Podatku dochodowego od osób prawnych opracowany przez ekspertów.

3

najnowsze, istotne w sprawach podatkowych interpretacje i orzecznictwo opracowane przez zespół z PwC i publikowane wdziale ius.focus® .

MODUŁ PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Moduł grupujący bogatą i aktualną ofertę treści omawiających szeroko zagadnienia obrotu i zagospodarowania nieruchomości. Kluczowy w pracy prawników doradzających w prawnych aspektach prowadzenia procesu inwestycyjnego (zarówno w kwestiach związanych z prawem budowlanym, jak i w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego) czy obrotu nieruchomościami. Niezwykle pomocny także w pracy notariuszy, deweloperów, pośredników, spółdzielni mieszkaniowych, pracowników administracji samorządowej.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicony tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

cyklicznie aktualizowane komentarze do ustaw regulujących proces inwestycyjny, m.in. do Prawa budowlanego pod red. prof. Z. Niewiadomskiego

3

bogaty wybór komentarzy dotyczących prawa mieszkaniowego: ochrona praw lokatorów; dodatki mieszkaniowe

4

bogatą bazę opinii z czasopism C.H.Beck: Nieruchomości, Monitora Podatkowego wraz z serwisami i dodatkami do tych czasopism.

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

cyklicznie aktualizowane komentarze do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod red. prof. Z. Niewiadomskiego

2

komentarze dotyczące m.in.: gospodarki nieruchomościami, prawa spółdzielczego, prawa lokalowego

3

podlegający kwartalnej aktualizacji komentarz BeckOK® Prawo budowlane i nieruchomości pod red. dr. Okolskiego obejmujący swoim zakresem 6 podstawowych ustaw

4

rozszerzoną bazę monograficznych opracowań dotyczących m.in.: dekretu warszawskiego, opłat za użytkowanie wieczyste i ich aktualizacji, podziałów i scalania nieruchomości, opodatkowania rynku nieruchomości

5

wybór orzeczeń dotyczących prawa nieruchomości opracowany przez kancelarię Dentons, publikowany w systemie ius.focus®.

MODUŁ PRAWO KARNE

Moduł niezbędny w pracy prawnika zajmującego się obroną osób na wszystkich etapach postępowania karnego, zarówno osób podejrzanych, jak i oskarżonych oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także w pracy sędziów i prokuratorów. Zawiera m.in. komentarze, monografie i opracowania z zakresu prawa karnego materialnego, prawa wykroczeń i prawa karno-skarbowego.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicony tekst ustawy Kodeks karny -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

komentarze do Kodeksu karnego pod redakcją m.in. prof. A. Wąska, dr. hab. R. Zawłockiego, dr. hab. M. Królikowskiego oraz prof. A. Grześkowiak

3

szczegółowe komentarze do wybranych instytucji prawa karnego, m.in. autorstwa prof. M. Flemminga, prof. G. Rejman, prof. dr. hab. R. Stefańskiego, prof. B. Kunickiej-Michalskiej

4

komentarze do Kodeksu wykroczeń prof. M. Bojarskiego i prof. W. Radeckiego

5

monografie i opinie z czasopism C.H.Beck

6

wzory pism z objaśnieniami odautorskimi dr. hab. R. Stefańskiego.

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

tomy publikowane w ramach Systemu Prawa Karnego, w tym m.in.: Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej , Tom 4 SKP pod redakcją prof. L. Paprzyckiego, Kary i środki karne, Tom 5 SPK pod redakcją prof. M. Melezini, Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, Tom 8 SPK pod redakcją prof. L. Gardockiego

2

aktualizowany kwartalnie komentarz BeckOK® do Kodeksu karnego pod redakcją dr. hab. R. Stefańskiego

3

bogatą bazę opracowań monograficznych dotyczących instytucji prawa karnego

4

wyselekcjonowane orzecznictwo opatrzone komentarzem kancelarii Królikowski Marczuk Dyl dostępne w dziale ius.focus®.

MODUŁ POSTĘPOWANIE KARNE

W ramach modułu oferujemy treści wspierające praktyków – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, funkcjonariuszy organów ścigania – w zapewnieniu prawidłowego przebiegu procesu karnego, jak i zapewnieniu oskarżonym odpowiedniej obrony na wszystkich etapach postępowania karnego, poczynając od postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem i jego instancjami, postępowania odwoławczego, kasacyjnego aż do postępowania wykonawczego.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicony tekst ustawy Kodeks postępowania karnego -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

komentarze do KPK oraz przepisów wprowadzających pod redakcją
prof. P. Hofmańskiego, E. Sadzik i dr. hab. K. Zgryzka

3

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego dr K. Boratyńskiej,
dr A. Górskiego, prof. A. Sakowicza i dr. A. Ważnego

4

bogaty wybór komentarzy do instytucji około kodeksowych.

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

komentarze do Kodeksu postępowania karnego pod red. m.in.
prof. J. Skorupki; cyklicznie aktualizowane w ramach BeckOK®

2

komentarze do Kodeksu karnego wykonawczego pod red.
prof. S. Lelentala oraz pod red. prof. J. Lachowskiego

3

wybór treści z Systemu Prawa Karnego

4

komentarze dotyczące procedury karnej publikowane w ramach Sądowych Komentarzy Tematycznych.

5

bogatą ofertę monografii i opracowań

6

wyselekcjonowane orzecznictwo opatrzone komentarzem kancelarii Dr Andrzej Ważny dostępne w dziale ius.focus®

MODUŁ PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Kwestie związane z własnością intelektualną oraz przemysłową zyskują coraz większe znaczenie w pracy prawników. Bądź na bieżąco i korzystaj z opracowań największych autorytetów zawartych w module Prawo własności intelektualnej. Moduł Prawo własności intelektualnej to oferta komentarzy, monografii i opracowań z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Zapewnia niezbędne wsparcie w pracy profesjonalistów doradzających klientom potrzebującym ochrony w obszarze praw własności przemysłowej (znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych), praw autorskich i praw pokrewnych, zwalczania nieuczciwej konkurencji. Moduł zawiera także treści związane z prawem prasowym.

Wersja STANDARD zawiera m.in.:

1

pełną bazę aktów prawnych - w tym ujednolicony tekst ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych -, orzeczeń, wzorów pism i umów

2

komentarze do ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych pod red. prof. E. Ferenc-Szydełko, Prawo własności przemysłowej pod red. dr. P. Kostańskiego, Prawo prasowe pod red. dr. B. Kosmusa, G. Kuczyńskiego, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pod red. prof. J. Szwaji;

3

monograficzne opracowania i opinie z czasopism poświęcone prawom autorskim i własności przemysłowej.

Wersja Premium zawiera m.in.:

1

System Prawa Prywatnego – Prawo autorskie pod redakcją prof. J. Barty oraz trzytomowe wydanie Prawa własności przemysłowej pod red. prof. R. Skubisza;

2

System Prawa Handlowego – wybrane tomy pod redakcją prof. E. Nowińskiej oraz prof. K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej

3

rozszerzoną bazę monografii i zarysów prawa własności intelektualnej

4

wybór orzecznictwa opracowany przez kancelarię Traple Konarski Podrecki publikowany w dziale ius.focus®.