System Legalis - moduł komentarzowy PRAWO CYWILNE

System Wydawnictwa C.H.Beck stworzony z myślą o urzędnikach.

Dostęp do bazy prawa, komentarzy, rozwiązań z praktyki i poradni eksperckiej, co zapewnia sprawne działanie jednostki i kontrolę procedur administracyjnych.

Skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, pomocy społecznej, instytucji kultury, oświaty, terenowej administracji rządowej.

PRZETESTUJ
Legalis Administracja

Umów się na spotkanie
i odbierz bezpłatny dostęp*
do pełnej wersji programu

Zadzwoń:
800 800 025 | 22 311 22 22
lub zostaw nr telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:
tel.:
e-mail:
Wyrażam zgodę Wydawnictwu C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą
w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17 na:
przesyłanie na podany adres e-mail/numer telefonu wiadomości zawierających informacje handlowe przesyłane przez Wydawnictwo C.H.Beck,
wykorzystywanie podanego numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego Wydawnictwa C.H.Beck.
* Bezpłatny dostęp na okres 14 dni. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla klientów indywidualnych.
Opłata za połączenia telefoniczne pobierana jest według stawek danego operatora.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych administratora danych, w szczególności w celu przedstawienia oferty. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Sprawdź

moduły komentarzowe premium
oraz moduły specjalistyczne

 • Finanse publiczne, księgowość
  i podatki

 • Kadry i płace

 • Postępowanie administracyjne i egzekucyjne

 • Ustrój
  i organizacja

 • Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne

 • Gospodarka komunalna
  i ochrona środowiska

 • Budownictwo, architektura
  i urbanistyka

 • Gospodarka nieruchomościami

 • Prawo cywilne, handlowe
  i gospodarcze

 • Zamówienia publiczne

 • Pomoc społeczna

 • Oświata

 • Ochrona zdrowia

 • Kultura i sport

 • Poradnia ekspercka

Moduł Finanse publiczne, księgowość
i podatki

Moduł ułatwia prowadzenie spraw z zakresu finansów publicznych, księgowości, klasyfikacji, sprawozdawczości budżetowej
i z operacji finansowych, podatków dochodowych i lokalnych oraz zwolnień od nich.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu finansów publicznych, księgowości i podatków z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych, instytucji kultury oraz pomocy społecznej i samorządowych zakładów budżetowych,
2
wybrane poradniki, m.in. „Polityka rachunkowości 2015” (M. Cellary), „Klasyfikacja budżetowa 2015”
(pod red. W. Lachiewicza), „Dyscyplina finansów publicznych” (W. Robaczyński, A. Babczuk, A. Talik),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustaw: o rachunkowości (pod red. prof. W. Nowaka), ustawy o finansach publicznych (pod red. P. Smolenia) oraz Ordynacji podatkowej (pod red. H. Dzwonkowskiego),
4
uchwały regionalnych izb obrachunkowych.
1
komplet poradników, m.in. „Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych” (red. M. Cellary i M. Kaczurak-Kozak),
„VAT w jednostkach finansów publicznych” (pod red.
E. Sokołowskiej) oraz „Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych” (A. Bieniaszewska,
M. Cellary, L. Kuśnierz, B. Wołczak),
2
opinie z czasopisma „Monitor Podatkowy”,
3
komplet komentarzy finansowych, m.in. do ustaw:
o finansach publicznych (pod red. W. Misiąga),
o rachunkowości (pod red. A. Helina) oraz o podatkach i opłatach lokalnych (A. Modzelewski, J. Bielawny,
M. Unisk, M. Sik, P. Wesołowski, P. Zyśk).

Moduł Kadry i płace

Moduł dedykowany osobom odpowiedzialnym za sprawy kadrowe i płacowe w urzędzie. Ułatwia rozwiązywanie problemów
z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, prowadzenia dokumentacji kadrowej.
Uwzględnia specyfikę zatrudniania pracowników samorządowych, państwowych, nauczycieli, służby zdrowia.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i PIT z uwzględnieniem specyfiki zatrudniania pracowników samorządowych, państwowych, nauczycieli, służby zdrowia,
2
wybrane poradniki z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i PIT, m.in. „Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego” (red. A. Grytner), „Zatrudnianie w samorządzie – powołanie, wybór, umowa o pracę” (M. Rotkiewicz, M. Culepa),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustawy Kodeks pracy (red. prof. UJ dr hab. A. Sobczyk) oraz do ustawy
o pracownikach samorządowych (red. A. Szewc),
4
kalkulatory dotyczące zagadnień prawa pracy.
1
komplet poradników, m.in. „Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyńskie. Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania” (B. Lenart, R. Tonder), „Podróże pracowników i innych grup zawodowych – rozliczenia, składki, podatki” (R. Majewska),
2
opinie z czasopisma „Monitor Prawa Pracy”,
3
komplet komentarzy z zakresu prawa pracy, m.in.
do ustawy Kodeks pracy (red. prof. dr hab.
W. Muszalski) oraz do ustawy o pracownikach samorządowych (red. A. Szewc).

Moduł Postępowanie administracyjne
i egzekucyjne

Dedykowany wszystkim urzędnikom odpowiedzialnym za wydawanie decyzji, udział w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym, sądowo-administracyjnym. Ułatwia przygotowanie treści decyzji zgodnie z KPA, zawiera obszerną bazę wzorów decyzji urzędowych i pism procesowych w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i sądowo-administracyjnym.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego,
2
wybrane poradniki z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego m.in.
„Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym
w administracji” (E. Pierzchała),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustaw Kodeks postępowania administracyjnego (R. Kędziora)
oraz Postępowania egzekucyjnego w administracji
(pod red. R. Hausera i A. Skoczylasa).
1
komplet poradników, m.in. „Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym. Wzory pism i kazus”
(P. Gołaszewski)
2
komplet komentarzy, m.in. do ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego (pod red. R. Hausera
i M. Wierzbowskiego), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (pod red. R. Hausera
i M. Wierzbowskiego).

Moduł Ustrój i organizacja

Moduł dedykowany władzom jednostki samorządu terytorialnego, odpowiedzialnym za prawidłową organizację urzędu
i przestrzeganie regulacji związanych z ustrojem samorządu. Ułatwia nadzorowanie wykonywania zadań własnych gmin
i powiatów, realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanie obowiązków rad gmin, zadań wójta, burmistrza, prezydenta, tworzenie prawa miejscowego.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu ustroju i organizacji administracji samorządowej i państwowej,
2
wybrane poradniki, m.in. „Procedury tworzenia aktów prawnych” (pod red. J. Krawczyka),
3
wybrane komentarze, m.in. „Administracja publiczna. Tom 3. Ustrój administracji samorządowej” (pod red. prof. dr hab. B. Szmulika, dr M. Bąkiewicza,
dr K. Miaszkowskiej-Daszkiewicz), „Administracja publiczna. Tom 2. Ustrój administracji państwowej terenowej” (pod red. prof. dr hab. B. Szmulika,
dr K. Miaszkowskiej-Daszkiewicz).
1
komplet poradników, m.in. „Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej. Odpowiedzialność majątkowa, służbowa, cywilnoprawna i karna”
(pod. red. J. Borkowskiej), „Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego” (A. Doliwa),
2
komplet komentarzy, m.in. „Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw
o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa” (pod red. prof. zw. dr hab. R. Hausera
i prof. zw. dr hab. Z. Niewiadomskiego), „Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego” (D. Szafrański, W. Białończyk, A. Bielecki, Ł. Kasiak, J. Piecha).

Moduł Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne

Moduł przeznaczony dla urzędników odpowiedzialnych za dostęp do informacji publicznej, ochronę informacji niejawnych bądź dbanie o bezpieczeństwo publiczne. Przeznaczony także dla sekretarzy, ABI lub innych pracowników zajmujących się procedurami ochrony danych osobowych w urzędzie.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa publicznego,
2
wybrane poradniki, m.in. „Dostęp do informacji publicznej. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa”
(pod red. P. Szustakiewicza),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustaw: o ochronie danych osobowych (P. Barta, P. Litwiński) oraz
o dostępie do informacji publicznej (M. Bidziński,
M. Chmaj).
1
komplet poradników, m.in. „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym” (A. Gałach, S. Hoc, A. Jędruszak,
K. Kędzierska, P. Kowalik, A. Kuszel, R. Marek,
M. Kuźma, B. Nowakowski), „Vademecum ABI”
(pod red. P. Litwińskiego),
2
opinie z czasopisma „Informacja w administracji publicznej”,
3
komplet komentarzy finansowych, m.in. do ustaw:
o policji (B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz)
oraz o broni i amunicji (B. Kurzępa).

Moduł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Moduł ułatwia realizację zadań JST związanych z zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, m.in. gospodarką mieszkaniową, utrzymaniem porządku i czystości, zaopatrzeniem w energię i ciepło, transportem zbiorowym.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska,
2
wybrane poradniki, m.in.: „Gospodarowanie nieruchomościami w jednostkach sektora finansów publicznych. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa” (pod red.
D. Pęchorzewskiego),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustaw: o gospodarce komunalnej (J.J. Zięty) oraz Prawa ochrony środowiska (M. Bar, M. Górski, W. Jendrośka, J. Jerzmański,
. Pchałek, S. Urban, J. Radecki); „Drogi publiczne. Budowa, utrzymanie, finansowanie” (Ł. Kot,
W. Kotowski, B. Kurzępa),
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych
i karnych.
1
komplet poradników, m.in. „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komentarz do zmian z 2015” (A. Dzięgiel-Matras), „Gospodarka mieszkaniowa gminy” (M.J. Nowak),
2
opinie z czasopisma „Nieruchomości”,
3
komplet komentarzy, m.in. do ustaw: o odpadach
(pod. red. A. Mostowskiej), art. 400-421 Prawa ochrony środowiska – finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (D. Gajewski, A. Kulon).

Moduł Budownictwo, architektura
i urbanistyka

Moduł przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki przestrzennej, zagospodarowanie i zabudowę zgodnie
z ładem przestrzennym, walorami architektonicznymi i krajobrazowymi oraz wymaganiami ochrony środowiska. Ułatwia nadzorowanie procedur budowlanych.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu prawa budowlanego, architektury i urbanistyki,
2
wybrane poradniki, m.in. „Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (M.J. Nowak),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustawy Prawo budowlane (pod red. Z. Niewiadomskiego),
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych
i karnych.
1
opinie z czasopisma „Nieruchomości C.H.Beck”,
2
komplet komentarzy, m.in. do ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (pod red.
prof. Z. Niewiadomskiego).

Moduł Gospodarka nieruchomościami

Moduł dedykowany urzędnikom z wydziałów odpowiedzialnych za wykonywanie praw JST na nieruchomościach: nabycie, sprzedaż, dzierżawa nieruchomości, ograniczanie do nich praw (np. podział i scalanie), a także bieżące zarządzanie nieruchomościami, inwentaryzacja.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu gospodarki nieruchomościami,
2
wybrane poradniki, m.in.: „Prawo nieruchomości” (R.Strzelczyk); „Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i prawne” (S. Brzeszczyńska),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustaw: o gospodarce nieruchomościami (J. Jaworski, A. Prusaczyk,
A. Tułodziecki, M. Wolanin) oraz własności lokali
(R. Strzelczyk, A. Turlej),
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych
i karnych.
1
komplet poradników, m.in. „Opodatkowanie rynku nieruchomości” (M. Thedy, A. Pleskowicz, M. Sawicki, M. Koper, K. Dąbek, A. Banasikowska),
2
opinie z czasopisma „Nieruchomości”,
3
komplet komentarzy, m.in. do ustaw: o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (A. Doliwa), o ochronie gruntów rolnych i leśnych (J. Bieluk, D. Łobos-Kotowska).

Moduł Prawo cywilne, handlowe
i gospodarcze

Moduł przeznaczony dla osób przygotowujących lub zawierających umowy cywilnoprawne z podwykonawcami, zajmujących się inwestycjami w JST, np. prowadzących sprawy związane z nabywaniem i sprzedażą mienia JST. Przeznaczony także dla spółek
z udziałem JST, zajmujących się leasingiem, wnoszeniem aportów, zakładaniem i likwidacją zakładów budżetowych.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu prawa cywilnego, handlowego
i gospodarczego,
2
komplet poradników, m.in.: Umowne zakazy przelewu wierzytelności w obrocie krajowym
i międzynarodowym (A. Krzykowski),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustaw: Kodeks cywilny (red. prof. dr hab. E. Gniewek, prof. dr hab.
P. Machnikowski), Kodeks spółek handlowych
(red. prof. dr hab. J. Strzępka).
1
komplet poradników, m.in. „Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane”
(dr K. Zagrobelny), „Przekształcenia prawa użytkowana wieczystego w prawo własności” (P. Podleś),
2
opinie z czasopism: „Monitor Prawniczy”
oraz „Informacja w administracji publicznej”,
3
komplet komentarzy z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz gospodarczego, m.in. do ustawy Kodeks cywilny (red. prof. dr hab. K. Pietrzykowski),
do ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisach związanych (A. Drewicz-Tułodziecka,
I. Heropolitańska, K. Hryćków-Mycka, P. Kuglarz).

Moduł Zamówienia publiczne

Moduł dla wydziałów inwestycji, zamówień publicznych, w których odbywa się przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, sporządzenie dokumentacji (SIWZ, protokół postępowania), ocena oferty, wybór wykonawcy, zawarcie umowy.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu prawa zamówień publicznych,
2
wybrane poradniki z zakresu zamówień publicznych, np. „Zamówienia podprogowe” (A. Szyszkowski),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustawy Prawo zamówień publicznych (P. Granecki).
1
komplet poradników, m.in. „Pozacenowe kryteria oceny ofert” (A. Szyszkowski), „Zamówienia publiczne
w zakresie informatyki” (A. Gawrońska-Baran), „Zamówienia publiczne w instytucjach kultury”
(M. Winiarz),
2
opinie z czasopisma „Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych”),
3
komplet komentarzy, m.in. do ustawy Prawo zamówień publicznych (red. J. Pieróg), do ustawy
o koncesji na roboty budowlane (red. mec. M. Bejm).

Moduł Pomoc społeczna

Moduł Pomoc społeczna jest dedykowany jednostkom pomocy społecznej oraz wydziałom ds. pomocy społecznej w gminie
lub powiecie. Wspiera osoby odpowiedzialne za udzielanie świadczeń, m.in. z zakresu pomocy społecznej, rodzinnych, alimentacyjnych; postępowanie administracyjne. Ułatwia współpracę z organizacjami pozarządowymi, nadzorowanie procedury kierowania do domów pomocy społecznej.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i decyzji oraz aktualności z zakresu pomocy społecznej,
2
wybrane poradniki, m.in. „Jednostki pomocy społecznej. Rachunkowość, sprawozdawczość, dotacje, fundusz alimentacyjny, świadczenia opiekuńcze” (pod. red. E. Pawki-Nowak),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K. Gromek),
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych
i karnych.
1
komplet poradników, m.in. „Świadczenia rodzinne. Procedury i zasady” (P. Mrozek) oraz „Kontrola
w jednostkach pomocy społecznej” (pod. red.
M. Łyszczarza), „Kadry i płace w instytucjach pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Zasady zatrudniania, wymogi kwalifikacyjne, czas pracy, urlopy, rozliczanie wynagrodzeń” (M. Woźniczko),
2
wybrane komentarze, m.in. do ustaw: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (A. Korcz-Maciejko, A. Brzeźna) i o świadczeniach rodzinnych
(W. Maciejko, A. Brzeźna, A. Korcz-Maciejko).

Moduł Oświata

Moduł Oświata dedykowany jednostkom oświatowym lub gminnym zespołom ekonomiczno-administracyjnym realizującym zadania dla oświaty. Wspiera osoby prowadzące rachunkowość placówki oświatowej, pozyskujące lub rozliczające dotacje.
Jest także wsparciem dyrektora i organu prowadzącego, w zakresie realizowania obowiązku przedszkolnego i szkolnego, pomaga w sprawach karowych, jak zatrudnianie nauczycieli, urlopy, wynagrodzenia. Zawiera informacje z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu prawa oświatowego,
2
wybrane poradniki i komentarze, m.in. „Vademecum dyrektora placówki oświatowej” (pod red.
K. Woźniczko), „Publiczne jednostki oświatowe”
(pod. red. M. Łyszczarza),
3
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych
i karnych.
1
komplet poradników, m.in. „Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych” (I. Świderek, U. Winkowska-Zakrzewska), „Wynagrodzenia w oświacie”
(A. Klawenek), „Ochrona danych osobowych
w jednostkach oświaty” (dr A. Balicki, K. Kędzierska),
2
komplet komentarzy, m.in. do ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii (T. Srogosz).

Moduł Ochrona zdrowia

Moduł Ochrona zdrowia przeznaczony jest dla jednostek służby zdrowia i wydziałów ds. współpracy z tymi jednostkami w gminie lub powiecie. Omawia prawo i zarządzanie w podmiotach leczniczych, m.in. udzielanie świadczeń, planowanie czasu pracy (dyżury medyczne, opt-out), finansowanie działalności podmiotów leczniczych; medycyna pracy.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności dla podmiotów leczniczych,
2
wybrane poradniki, m.in. „Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych” (m.in. A. Fiutak,
T. Podleśny, M. Kozik, P. Szczerba, K. Zblewska-Wrońska),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustawy o działalności leczniczej (J. Nowak-Kubiak),
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych
i karnych.
1
komplet poradników, m.in. „Zawody w ochronie zdrowia” (m.in. A. Fiutak, dr K. Miaskowska-Daszkiewicz), „Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Praktyczny poradnik dla świadczeniodawców”
(pod red. G. Moroza, Z. Orła),
2
komplet komentarzy, m.in. do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (pod red. L. Ogiegło).

Moduł Kultura i sport

Moduł Kultura i sport omawia prawo i zarządzanie w instytucjach kultury, m.in. pozyskiwanie i rozliczanie dotacji dla instytucji kultury i sportu, działalność kulturalną i sportową, zatrudnianie pracowników instytucji kultury i sportu, organizacje pozarządowe.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów, akty prawne i aktualności dla instytucji i organizacji kultury
i sportu,
2
wybrane poradniki, m.in. „Zarządzanie instytucją kultury” (R. Barański, dr J. Kos-Łabędowicz, S. Liżewski, E. Ostapowicz, R. Skrzypiec),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (S. Gajewski,
A. Jakubowski) oraz o sporcie (dr S. Cajsel),
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych
i karnych.
1
komplet poradników, m.in. „Rachunkowość i podatki
w instytucji kultury” (S. Liżewski), „Kadry i płace
w instytucjach kultury” (M. Culepa), „Finansowanie działalności kulturalnej” (R. Barański).

Moduł Poradnia Ekspercka

Poradnia ekspercka umożliwia konsultację problemów ze specjalistą z danej tematyki. W systemie działają następujące poradnie:

 • Finanse publiczne, księgowość i podatki
 • Kadry i płace
PORADA
W INDYWIDUALNEJ SPRAWIE
Dostęp do poradni umożliwia otrzymanie indywidualnej opinii eksperta w trudnej sprawie. Konsultacje pozwalają zaoszczędzić czas i są cenną wskazówką przy podejmowaniu decyzji.
GOTOWE
ROZWIĄZANIA
Porady przygotowywane przez ekspertów zawierają konkretne wskazówki jak postąpić, np. gotowe rozliczenie w sprawach wynagrodzeń lub schemat zaksięgowania zdarzeń gospodarczych.
Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 (budynek North Gate), 00-203 Warszawa
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Kapitał Spółki: 88 000 zł