System Legalis - moduł komentarzowy PRAWO CYWILNE

System Wydawnictwa C.H.Beck stworzony z myślą o urzędnikach.

Dostęp do bazy prawa, komentarzy, rozwiązań z praktyki i poradni eksperckiej, co zapewnia sprawne działanie jednostki i kontrolę procedur administracyjnych.

Skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, pomocy społecznej, instytucji kultury, oświaty, terenowej administracji rządowej.

PRZETESTUJ
Legalis Administracja

Umów się na spotkanie
i odbierz testowy, bezpłatny* dostęp
do pełnej wersji programu

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw nr telefonu i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:
tel.:
e-mail:
Chcę otrzymywać informacje o promocjach i nowościach
z wykorzystaniem:
adresu e-mail
numeru telefonu
Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany .

* Bezpłatny dostęp na okres 14 dni. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla klientów indywidualnych.

Opłata za połączenia telefoniczne pobierana jest według stawek danego operatora.

Sprawdź

moduły komentarzowe premium
oraz moduły specjalistyczne

 • Finanse publiczne, księgowość
  i podatki

 • Kadry i płace

 • Postępowanie administracyjne i egzekucyjne

 • Ustrój
  i organizacja

 • Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne

 • Gospodarka komunalna
  i ochrona środowiska

 • Budownictwo, architektura
  i urbanistyka

 • Gospodarka nieruchomościami

 • Prawo cywilne, handlowe
  i gospodarcze

 • Zamówienia publiczne

 • Pomoc społeczna

 • Oświata

 • Ochrona zdrowia

 • Kultura i sport

 • Poradnia ekspercka

Moduł Finanse publiczne, księgowość
i podatki

Moduł ułatwia codzienną pracę: skarbnikom, głównym księgowym, pracownikom działów księgowości, sekretarzom, kierownikom
jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych (w tym m.in. jednostek oświatowych, domów pomocy społecznej,
placówek służby zdrowia, samorządowych zakładów budżetowych, urzędów gmin, starostw powiatowych, spółek komunalnych).
Przeznaczony także dla osób odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą.

Wsparcie w prowadzeniu spraw z zakresu finansów publicznych, księgowości, klasyfikacji, sprawozdawczości budżetowej
i z operacji finansowych, podatków dochodowych, lokalnych i VAT oraz zwolnień od nich, a także kontroli zarządczej.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu finansów publicznych, księgowości i podatków z uwzględnieniem specyfiki jednostek oświatowych, instytucji kultury oraz pomocy społecznej i samorządowych zakładów budżetowych, spółek komunalnych,
2
wybrane poradniki, m.in. „Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2017” (pod red. W. Lachiewicza),
„Dyscyplina finansów publicznych w pytaniach
i odpowiedziach” (L. Lipiec-Warzecha), „Polityka rachunkowości” (M. Cellary), „Ordynacja podatkowa dla gmin” (A. Dzięgiel-Matras), „Podatki lokalne” (A. Dzięgiel-Matras, H. Kmieciak, R. Zenc),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustaw: o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych (pod red. prof. W.A. Nowaka), o finansach publicznych (pod red. prof. P. Smolenia) oraz Ordynacji podatkowej (pod red.
H. Dzwonkowskiego),
4
uchwały regionalnych izb obrachunkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych
i karnych.
1
komplet poradników, „Centralizacja VAT” (M. Borowski, R. Namysłowski, B. Sajnaj), „Księgowania na przełomie lat budżetowych” (m.in. M. Cellary, B. Gajos,
M. Kaczurak-Kozak), „Dotacje oświatowe” (m.in.
P. Ciszewski, W. Lachiewicz, B. Jakacka), „Finansowanie zadań przez jednostki sektora samorządu terytorialnego”, (pod red. P. Walczaka), „Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych”
(m.in. A. Bieniaszewska, M. Cellary, L. Kuśnierz),
2
opinie z czasopism „Monitor Podatkowy”, „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, „Teczka księgowego jednostki finansów publicznych. Wzory dokumentów
z wyjaśnieniami”,
3
komplet komentarzy finansowych, m.in. do ustaw:
o finansach publicznych (pod red. nauk. W. Misiąga),
o rachunkowości (A. Helin), VAT (T. Michalik),
o podatkach i opłatach lokalnych (red. prof. dr hab.
A. Modzelewski, J. Bielawny, M. Unisk), o obligacjach (pod red. M. Wierzbowskiego), o podatku dochodowym od osób prawnych (W. Dmoch).

Moduł Kadry i płace

Moduł dedykowany osobom odpowiedzialnym za sprawy kadrowe i płacowe w urzędzie. Ułatwia rozwiązywanie problemów
z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, prowadzenia dokumentacji kadrowej.
Uwzględnia specyfikę zatrudniania pracowników samorządowych, państwowych, nauczycieli, służby zdrowia.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i PIT
z uwzględnieniem specyfiki zatrudniania pracowników samorządowych, państwowych, nauczycieli, służby zdrowia,
2
wybrane poradniki z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń i PIT, m.in. „Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego” (red. A. Grytner), „Lista płac w praktyce” (pod red. M. Pigulskiego), „Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego” (red.
A. Grytner), „Zatrudnianie w samorządzie – powołanie, wybór, umowa o pracę” (M. Rotkiewicz,
M. Culepa), „Świadectwo pracy” (M. Nałęcz),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustaw: o pracownikach samorządowych (pod red. M. Rotkiewicza), Kodeks pracy (red. prof. UJ dr hab. A. Sobczyk) oraz Karta Nauczyciela – fragment w zakresie: warunki pracy, wynagrodzenie, nagrody (J. Witkowski),
4
kalkulatory dotyczące zagadnień prawa pracy.
1
komplet poradników, m.in. „Dokumentacja czasu pracy” (Ł. Prasołek), „Kadry i płace w instytucjach kultury”
(M. Culepa), „Podróże pracowników i innych grup zawodowych – rozliczenia, składki, podatki”
(R. Majewska), „Stosunek służbowy w formacjach mundurowych” (red. prof. W. Maciejko, prof.
P. Szustakiewicz),
2
opinie z czasopism: „Monitor Prawa Pracy”, „KadryInfo”,
3
komplet komentarzy z zakresu prawa pracy, m.in.
do ustaw: Kodeks pracy (red. prof. dr hab. W. Muszalski, J. Wratny), o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (M. Gazda,
R. Adamus) oraz o Państwowej Inspekcji Pracy
(K. Antolak-Szymański, T. Niedziński).

Moduł Postępowanie administracyjne
i egzekucyjne

Dedykowany wszystkim urzędnikom odpowiedzialnym za wydawanie decyzji, udział w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym, sądowo-administracyjnym. Ułatwia przygotowanie treści decyzji zgodnie z KPA, zawiera obszerną bazę wzorów decyzji urzędowych i pism procesowych w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i sądowo-administracyjnym.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego,
2
wybrane poradniki z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego m.in.
„Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej” (pod red. R. Bucholskiego,
J. Jaśkiewicza, A. Mikos-Sitek), „Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym” (P. Daniel),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustaw: „Kodeks postępowania administracyjnego” (B. Adamiak,
J. Borkowski), „Postępowanie egzekucyjnego
w administracji” (red. R. Hauser, A. Skoczylasa),
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (B. Paxford, R. Rynkun-Wagner, M. Wasylkowska-Michór), o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (red. A. Skoczylas, P. Szustakiewicz),
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych
i karnych.
1
komplet poradników, m.in. „Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym” (P. Gołaszewski), „Pojęcie nadrzędnego interesu publicznego w prawie administracyjnym” (J. Chmielewski), „System kontroli zarządczej w procesie postępowania administracyjnego” (E. Sławińska-Tomtała),
2
opinie z czasopisma: „Monitor Prawniczy”,
3
komplet komentarzy, m.in. do ustaw: „Kodeks postępowania administracyjnego” (red. R. Hauser,
M. Wierzbowski), „Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi” (red. R. Hauser, M. Wierzbowski), „Sądowa kontrola administracji publicznej” (red.
R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel).

Moduł Ustrój i organizacja

Moduł dedykowany władzom jednostki samorządu terytorialnego, odpowiedzialnym za prawidłową organizację urzędu
i przestrzeganie regulacji związanych z ustrojem samorządu. Ułatwia nadzorowanie wykonywania zadań własnych gmin
i powiatów, realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanie obowiązków rad gmin, zadań wójta (burmistrza, prezydenta), pracowników samorządowych oraz tworzenie prawa miejscowego.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu ustroju i organizacji administracji samorządowej i państwowej,
2
wybrane poradniki, m.in. „Vademecum sekretarza jednostki samorządu terytorialnego” (red. A. Grytner), „Zaspokajanie potrzeb wspólnot samorządowych”
(D. Wacinkiewicz), „Procedury tworzenia aktów prawnych” (pod red. J. Krawczyka),
3
wybrane komentarze, m.in. „Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. Komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami” (red. D. Szafrański), „Administracja publiczna. Tom 3. Ustrój administracji samorządowej” (pod red. prof.
B. Szmulika, dr K. Miaskowskiej-Daszkiewicz), „Administracja publiczna. Tom 2. Ustrój administracji państwowej terenowej” (pod red. prof. B. Szmulika,
dr K. Miaskowskiej-Daszkiewicz).
1
komplet poradników, m.in. „Pełnomocnictwa
i upoważnienia w sektorze publicznym. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami” (pod red. B. Jakackiej-Sitek), „Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych” (m.in. S. Bach,
A. Gawrońska-Baran, A. Kumpiałowska), „Samorządowe centra usług wspólnych. Tworzenie i funkcjonowanie” (E. Garczarek), „Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej. Odpowiedzialność majątkowa, służbowa, cywilnoprawna i karna” (pod red.
J. Borkowskiej), „Osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego” (A. Doliwa),
2
komplet komentarzy, m.in. „Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw
o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa” (pod red. prof. zw. dr hab. R. Hausera
i prof. zw. dr hab. Z. Niewiadomskiego), „Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego” (red. D. Szafrański), „Karta Praw Podstawowych UE” (pod red. prof. A. Wróbla).

Moduł Informacja publiczna, bezpieczeństwo publiczne

Moduł przeznaczony dla urzędników odpowiedzialnych za dostęp do informacji publicznej, ochronę informacji niejawnych bądź dbanie o bezpieczeństwo publiczne. Przeznaczony także dla sekretarzy, ABI lub innych pracowników zajmujących się procedurami ochrony danych osobowych w urzędzie, ewidencją ludności, sprawami obywatelskimi.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa publicznego,
2
wybrane poradniki, m.in. „Ochrona danych osobowych
i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego” (pod red. D. Wocióra), „Vademecum administratora bezpieczeństwa informacji” (pod red. M. Kołodzieja), „Dostęp do informacji publicznej” (pod red. P. Szustakiewicza),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustaw: „Ochrona danych osobowych w UE po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679” (M. Krzysztofek), o ochronie danych osobowych (P. Barta, P. Litwiński) oraz o dostępie do informacji publicznej (M. Bidziński, M. Chmaj,
P. Szustakiewicz),
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych
i karnych.
1
komplet poradników, m.in. „Jawność i jej ograniczenia. Dostęp i wykorzystanie” (red. nauk. G. Szkop i red.
A. Piskorz-Ryń), „Kontrola korespondencji”
(M. Rogalski), „Akta osobowe. Prowadzenie - dokumenty - ochrona danych” (M. Nałęcz), „Stosunek służbowy w formacjach mundurowych” (pod red. prof. W. Maciejko i prof. P. Szustakiewicza), „Media elektroniczne. Współczesne problemy prawne” (red.
K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek),
2
opinie z czasopisma „Informacja w administracji publicznej”,
3
komplet komentarzy , m.in. do ustaw:
o bezpieczeństwie imprez masowych (M. Dróżdź), „Kodek karny” (red. A. Grześkowiak i K. Wiak), „Kodeks postępowania karnego” (red. A. Sakowicz), „Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia”
(W. Kotowski, B. Kurzępa).

Moduł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Moduł ułatwia realizację zadań JST urzędnikom, pracownikom spółek komunalnych związanych z zaspakajaniem potrzeb mieszkańców, m.in. gospodarką mieszkaniową, utrzymaniem porządku i czystości, zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, energię
i ciepło, drogami publicznymi, transportem zbiorowym. Przeznaczony także dla urzędników zajmujących się m.in. ochroną środowiska i przyrody.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska,
2
wybrane poradniki, m.in.: „Gospodarowanie nieruchomościami w jednostkach sektora finansów publicznych. Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa” (pod red.
D. Pęchorzewskiego), „Podatki lokalne” (A. Dzięgiel-Matras, H. Kmieciak, R. Zenc),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustaw: o gospodarce komunalnej (J.J. Zięty), „Prawo ochrony środowiska” (M. Bar, M. Górski, W. Jendrośka, J. Jerzmański,
M. Pchałek, S. Urban, J. Radecki), „Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Art. 78–90 ustawy o ochronie przyrody” (D. Danecka, W. Radecki),
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych
i karnych.
1
komplet poradników, m.in. „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Komentarz do zmian z 2015” (A. Dzięgiel-Matras), „Gospodarka mieszkaniowa gminy” (M.J. Nowak), „System zarządzania ruchem na drogach w Polsce” (J. Harasiewicz), „Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego” (pod red. P. Walczaka), „Partnerstwo publiczno-prywatne. Realizacja zadań samorządu lokalnego z partnerem prywatnym” (pod red. B. Korbusa),
2
opinie z czasopisma „Nieruchomości”,
3
komplet komentarzy, m.in. do ustaw: o odpadach (red. A. Mostowska), o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(J. Bieluk), o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (pod. red. B. Opalińskiego), „Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (M. Nowak, Z. Tokarzewska-Żarna), „Prawo mieszkaniowe” (A. Doliwa).

Moduł Budownictwo, architektura
i urbanistyka

Moduł przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki przestrzennej, zagospodarowanie i zabudowę zgodnie
z ładem przestrzennym, walorami architektonicznymi i krajobrazowymi oraz wymaganiami ochrony środowiska. Ułatwia nadzorowanie procedur budowlanych.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu prawa budowlanego, architektury i urbanistyki,
2
wybrane poradniki, m.in. „Umowa o roboty budowlane” (D. Okolski), „Służebność przesyłu” (M.J. Nowak), „Sporządzanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (M.J. Nowak),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustawy Prawo budowlane (pod red. prof. Z. Niewiadomskiego), „Prawo budowlane i nieruchomości” (D. Okolski),
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych
i karnych.
1
wybrane poradniki, m.in.: „Bezpieczeństwo umów
w procesie budowlanym” (pod red. M. Kulińskiego), „Zamówienia na roboty budowlane, usługi, dostawy
w systemie in-house. Komentarz praktyczny” (red.
J. Pawelec),
2
opinie z czasopisma „Nieruchomości C.H.Beck”,
2
komplet komentarzy, m.in. do ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (pod red. prof.
Z. Niewiadomskiego), „Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (M. Nowak, Z. Tokarzewska-Żarna), „Prawo mieszkaniowe” (A. Doliwa).

Moduł Gospodarka nieruchomościami

Moduł dedykowany urzędnikom z wydziałów odpowiedzialnych za wykonywanie praw JST na nieruchomościach (nabycie, sprzedaż, dzierżawa nieruchomości), ograniczanie do nich praw (np. upadłość, scalanie i wymiana gruntów). Ponadto zajmujących się bieżącym zarządzaniem nieruchomościami oraz geodezją i kartografią, geologią.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu gospodarki nieruchomościami,
2
wybrane poradniki, m.in.: „Prawo nieruchomości”
(R. Strzelczyk); „Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe i cywilnoprawne”
(S. Brzeszczyńska), „Wspólnota mieszkaniowa. Praktyczny poradnik dla zarządców i zarządów
(K. Jachacy-Bednarek, D. Malarecka), „Służebność przesyłu” (M.J. Nowak),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustaw: o gospodarce nieruchomościami (J. Jaworski, A. Prusaczyk,
A. Tułodziecki, M. Wolanin), o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lokali
(A. Grabowska-Toś, P. Wancke), o własności lokali
(R. Strzelczyk, A. Turlej), „Prawo budowlane
i nieruchomości” (D. Okolski),
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych
i karnych.
1
komplet poradników, m.in. „Podziały, scalenia
i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne” (M. Wolanin), „Opodatkowanie rynku nieruchomości” (M. Thedy, A. Pleskowicz, M. Sawicki, M. Koper, K. Dąbek, A. Banasikowska), „Elektonizacja postępowania wieczystoksięgowego” (red.
A. Marciniak), „Interdyscyplinarne problemy nielegalnego poboru energii” (red. A. Walaszek-Pyzioł),
2
opinie z czasopisma „Nieruchomości”,
3
komplet komentarzy, m.in. do ustaw: o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (A. Doliwa), o kształtowaniu ustroju rolnego (J. Bieluk), o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisach powiązanych (I. Heropolitańska,
A. Drewicz-Tułodziecka, K. Hryćków-Mycka, P. Kuglarz), „Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne”
(P. Zimmerman).

Moduł Prawo cywilne, handlowe
i gospodarcze

Moduł przeznaczony dla osób przygotowujących lub zawierających umowy cywilnoprawne z podwykonawcami, zajmujących się inwestycjami w JST, np. prowadzących sprawy związane z nabywaniem i sprzedażą mienia JST. Przeznaczony także dla spółek
z udziałem JST, zajmujących się leasingiem, wnoszeniem aportów, zakładaniem i likwidacją zakładów budżetowych.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu prawa cywilnego, handlowego
i gospodarczego,
2
komplet poradników, m.in.: „Umowy w obrocie nieruchomościami. Aspekty podatkowe
i cywilnoprawne” (S. Brzeszczyńska), „Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych” (P. Pest), „Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych” (A. Zieliński),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustaw: Kodeks cywilny (red. prof. dr hab. E. Gniewek, prof. dr hab.
P. Machnikowski), Kodeks spółek handlowych
(red. prof. dr hab. J. Strzępka), o terminach zapłaty (red. K. Osajda).
1
komplet poradników, m.in. „Prawo gospodarcze – zagadnienia wybrane” (M. Bidziński, D. Jagiełło), „Rejestry publiczne. Jawność i interoperacyjność
(red. A. Gryszczyńska), „Samorządowe Centra usług wspólnych. Tworzenie i funkcjonowanie” (E. Garczarek),
2
opinie z czasopism: „Monitor Prawniczy” oraz „Informacja w administracji publicznej”,
3
komplet komentarzy z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz gospodarczego, m.in. do ustaw: Kodeks cywilny (red. K.Osajda), o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisach związanych (A. Drewicz-Tułodziecka, I. Heropolitańska, K. Hryćków-Mycka,
P. Kuglarz), Kodeks postępowania cywilnego
(A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska), nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce
(I. Wereśniak-Masri).

Moduł Zamówienia publiczne

Moduł dla wydziałów inwestycji, zamówień publicznych, w których odbywa się przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, sporządzenie dokumentacji (SIWZ, protokół postępowania), ocena oferty, wybór wykonawcy, zawarcie umowy.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu prawa zamówień publicznych,
2
wybrane poradniki z zakresu zamówień publicznych, np. „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz inne dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” (A. Hryc-Ląd)”, „Zamówienia in-house w praktyce” (J. Pawelec), „Zmiana umowy
w sprawie zamówienia publicznego” (G. Klich),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustawy Prawo zamówień publicznych (P. Granecki), do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (J. Pieróg, M. Jaworska, J. Presz-Król).
1
komplet poradników, m.in. „Pozacenowe kryteria oceny ofert” (A. Szyszkowski), „Zamówienia publiczne
w zakresie informatyki” (A. Gawrońska-Baran), „Zamówienia publiczne w instytucjach kultury”
(M. Winiarz),
2
opinie z czasopisma „Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych”),
3
komplet komentarzy, m.in. do ustawy Prawo zamówień publicznych (red. J. Pieróg), do ustawy
o koncesji na roboty budowlane (I. Skubiszak-Kalinowska).

Moduł Pomoc społeczna

Moduł Pomoc społeczna jest dedykowany jednostkom pomocy społecznej oraz wydziałom ds. pomocy społecznej w gminie lub powiecie. Pomaga osobom odpowiedzialnym, m.in. za udzielanie świadczeń (np. z zakresu pomocy społecznej, rodzinnych, opiekuńczych, dla kobiet w ciąży, rodzin, uczniów), pomoc instytucjonalną (np. wsparcie rodziny i piecza zastępcza, sprawy nieletnich, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Karta Dużej Rodziny). Ponadto ułatwia pracę osobom rozliczającym finansowo takie placówki (np. rachunkowość, sprawozdawczość), zajmującym się ich sprawami kadrowymi i płacowymi (np. wynagrodzenia, czas pracy). Wskazuje jak współpracować z organizacjami pozarządowymi.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów i decyzji oraz aktualności z zakresu pomocy społecznej,
2
wybrane poradniki, m.in. „Kadry i płace w jednostkach pomocy społecznej” (K. Woźniczko), „Świadczenia rodzinne. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń w praktyce” (P. Mrozek), „Ustawa o pomocy społecznej. Interpretacja przepisów w oparciu
o orzecznictwo” (T. Krajewski),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustaw o pomocy społecznej - Procedura kierowania i umieszczania
w domach pomocy społecznej (red. R. Kopania), „Kodeks rodzinny i opiekuńczy” (K. Gromek),
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych
i karnych.
1
komplet poradników, m.in. Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej. Wzory decyzji
z wyjaśnieniami” (A. Brzezińska), „Świadczenia wychowawcze. Program 500+” (P. Mrozek, E. Pawka-Nowak, M. Rączka), „Małżeńskie prawo majątkowe” (m.in. B. Bieniek, A. Bieranowski, S. Brzeczyńska,
J. Ignaczewski) oraz „Księgowania w jednostkach pomocy społecznej” (pod red. E. Pawki-Nowak),
2
wybrane komentarze, m.in. „Dodatki mieszkaniowe”
(G. Nanjura-Niśkiewicz), „Alimenty” (J. Ignaczewski,
M. Karcz, W. Maciejko, M. Romańska), „Prawo mieszkaniowe” (A. Doliwa), „Kodeks rodzinny
i opiekuńczy” (red. K. Pietrzykowski).

Moduł Oświata

Moduł Oświata dedykowany jednostkom oświatowym lub gminnym zespołom ekonomiczno-administracyjnym realizującym zadania dla oświaty. Wspiera osoby prowadzące rachunkowość placówki oświatowej, pozyskujące lub rozliczające dotacje
i subwencje. Jest także wsparciem dyrektora i organu prowadzącego, w zakresie realizowania obowiązku przedszkolnego
i szkolnego. Pomaga w sprawach kadrowych i płacowych (np. zatrudnianie nauczycieli, urlopy, wynagrodzenia, czas pracy). Zawiera informacje z zakresu ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności z zakresu prawa oświatowego,
2
wybrane poradniki, m.in. „Vademecum dyrektora jednostki oświatowej” (pod red. K. Woźniczko), „Dotacje oświatowe” (m.in. P. Ciszewski, W. Lachiewicz,
B. Jakacka), „Publiczne jednostki oświatowe. Zadania organu prowadzącego i dyrektora” (m.in. M. Łyszczarz, W. Lachiewicz, A. Pawlikowska),
3
kompleksowe komentarze, m.in. „Karta Nauczyciela. Warunki pracy, wynagrodzenie, nagrody” (J. Witkowski), „Ustawa o systemie oświaty” (pod red. W Lachiewicza
i A. Pawlikowskiej),
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych
i karnych.
1
komplet poradników, m.in. „Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych” (pod. red. I. Świderek), „Wynagrodzenia w oświacie” (pod red. A. Klawenek), „Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty” (A. Balicki, K. Kędzierska), „Samorządowe centra usług wspólnych. Tworzenie i funkcjonowanie” (E. Garczarek),
2
komplet komentarzy, m.in. do ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii (T. Srogosz).

Moduł Ochrona zdrowia

Moduł Ochrona zdrowia przeznaczony jest dla jednostek służby zdrowia i wydziałów ds. współpracy z tymi jednostkami w gminie lub powiecie. Omawia prawo i zarządzanie w podmiotach leczniczych, m.in. udzielanie świadczeń, planowanie czasu pracy (dyżury medyczne, opt-out), finansowanie działalności podmiotów leczniczych; medycyna pracy.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów
i aktualności dla podmiotów leczniczych,
2
wybrane poradniki, m.in. „Ochrona danych osobowych medycznych” (m.in. K. Andres, M. Jagielski,
M. Krasińska, P. Litwiński), „Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy - Przykłady - Orzecznictwo” (A. Fiutak, T. Podleśny, M. Kozik,
P. Szczerba, K. Zblewska-Wrońska),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustawy o działalności leczniczej (J. Nowak-Kubiak), o zawodzie lekarza
i lekarza dentysty (pod red. prof. I. Ogiegły), o wyrobach medycznych (R. Blicharz, Ł. Chmielniak, I. Ogiegło,
P. Ślęzak, M. Tarnawski, L. Wilk), „Prawo farmaceutyczne” (red. I. Ogiegło),
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych
i karnych.
1
komplet poradników, m.in. „Postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych” (H. Frąckowiak), „Zawody w ochronie zdrowia. Wymogi klasyfikacyjne i obowiązki zawodowe, zasady zatrudniania i wynagradzania” (m.in. A. Fiutak, K. Miaskowska-Daszkiewicz), „Zarządzanie
w opiece zdrowotnej. Praktyczny poradnik dla świadczeniodawców” (pod red. G. Moroza i Z. Orła),
2
komplet komentarzy, m.in. „Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń (odszkodowania i zadość uczynienia) w przypadku zdarzeń medycznych”
(Z. Cnota, T. Grabowski, G. Gura, E. Kurowska), „Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Komentarz do art. 67a-67o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta” (red. I. Kunicki, J. Sadowska).

Moduł Kultura i sport

Moduł Kultura i sport jest dedykowany instytucjom kultury i sportu oraz osobom rozliczającym finansowo takie placówki
(np. rachunkowość, sprawozdawczość), zajmującym się ich sprawami kadrowymi i płacowymi (np. wynagrodzenia, czas pracy)
w gminie, powiecie, szkole, a także fundacji i stowarzyszeniu. Wspiera dyrektorów np. bibliotek, muzeów, teatrów i ośrodków sportu oraz ich pracowników w sprawach m.in. związanych z organizacją i zarządzaniem, działalnością instytucji kultury i sportu, udostępnianiem informacji publicznych.

Wersja STANDARD

zawiera m.in.:

Wersja Premium

zawiera dodatkowo m.in.:
 
1
praktyczne wyjaśnienia, wzory dokumentów, akty prawne i aktualności dla instytucji i organizacji kultury
i sportu,
2
wybrane poradniki, m.in. „Zarządzanie instytucją kultury” (R. Barański, J. Kos-Łabędowicz, S. Liżewski,
E. Ostapowicz, R. Skrzypiec),
3
wybrane komentarze, m.in. do ustaw: o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (S. Gajewski,
A. Jakubowski), o bezpieczeństwie imprez masowych (M. Dróżdż) oraz o sporcie kwalifikowanym (W. Cajsel),
4
orzecznictwo sądów administracyjnych, cywilnych
i karnych.
1
komplet poradników, m.in. „Rachunkowość i podatki
w instytucji kultury” (S. Liżewski, E. Ostapowicz,
M. Sobolewska, P. Walczak, P. Wieczorek), „Kadry i płace w instytucjach kultury” (pod red. M. Culepy), „Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury”
(G. Dragon, S. Liżewski, L. Kuśnierz, E. Ostapowicz,
M. Sobolewska), „Finansowanie działalności kulturalnej” (R. Barański), „Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną” (R. Barański),
2
wybrane komentarze, m.in.: o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (pod red. prof. E. Ferenc-Szydełko), o dostępie do informacji publicznej
(M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz).

Moduły specjalistyczne
Poradnia Ekspercka

Poradnia ekspercka umożliwia konsultację problemów ze specjalistą z danej tematyki. W systemie działają następujące poradnie:

 • Finanse publiczne, księgowość i podatki
 • Kadry i płace
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 • Budownictwo i nieruchomości
 • Zamówienia publiczne
PORADA
W INDYWIDUALNEJ SPRAWIE
Dostęp do poradni umożliwia otrzymanie indywidualnej opinii eksperta w trudnej sprawie. Konsultacje pozwalają zaoszczędzić czas i są cenną wskazówką przy podejmowaniu decyzji.
GOTOWE
ROZWIĄZANIA
Porady przygotowywane przez ekspertów zawierają konkretne wskazówki jak postąpić, np. gotowe rozliczenie w sprawach wynagrodzeń lub schemat zaksięgowania zdarzeń gospodarczych.
Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 (budynek North Gate), 00-203 Warszawa
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Kapitał Spółki: 88 000 zł